دفتر برنامه ریزی درسی- شرح خدمات واحدسازمانی
فعالیتهای جاری دفتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فعالیتهای جاری و عادی سالیانه این دفتر به شرح زیر است:

1-تصویب ،تعیین وتغییر در سرفصلهای گرایشهاورشته ها .

2-انجام فرایند ارزشیابی اساتید درپایان هرنیمسال: در این راستا بسته به نوع نرم افزار  نصب شده وبرنامه تعریف شده در سیستم، دربازه زمانی مشخص(دوهفته پایانی هر نیمسال)، دانشجویان به سایت آموزش دانشگاه وارد شده وبرای تمامی اساتیدی که در همان نیمسال با آنها درس داشته اند ارزشیابی انجام می دهند.

3-بررسی وضعیت تشکیل کلاسها درهفته اول وآخر ودو هفته غیر متوالی در هرترم

4-دریافت وبررسی فرمهای بازنگری رشته ها

5-بروز رسانی اطلاعات پورتال دفتر نظارت وزارت علوم

......

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.8636.9855.fa.html
برگشت به اصل مطلب