دفتر برنامه ریزی درسی- طرح درسها آرشیو
کارشناسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر ماکویی : تجزیه وتحلیل تصمیم گیری 

دکتر عمران محمدی : حسابداری صنعتی - سیستمهای پرداخت حقوق ودستمزد- مدیریت وتحلیل ریسک مالی

دکترپیشوائی: تحلیل سیستمها 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.14043.33792.fa.html
برگشت به اصل مطلب