دفتر برنامه ریزی درسی- آدرس ایمیل دفتر برنامه ریزی
آدرس ایمیل دفتر برنامه ریزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به اطلاع کلیه دانشگاهیان عزیز می رساند که آدرس ایمیل دفتر برنامه ریزی درسی جهت ارسال نامه الکترونیکی cpor@iust.ac.ir می باشد
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.13196.29519.fa.html
برگشت به اصل مطلب