دفتر برنامه ریزی درسی- کاربرگ به هنگام سازی محتوای دروس
کاربرگ به هنگام سازی محتوای دروس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 کار برگ شناسایی و به هنگام سازی محتوای دروس به شرح زیر در اختیار دانشکده ها وگروههای محترم و واحدهای اقماری قرار می گیرد:

 

                                                        کار برگ شناسایی و به هنگام سازی محتوای دروس

                                                                                         A فرم

  

  عنوان درس : ........................................ نوع درس ( عملی / نظری ) : .............. تخصصی □    اصلی □     پایه

  تعداد واحد درسی.....................نام گروه آموزشی مرتبط با درس: .................. مقطع تحصیلی :.......................

  نام رشته مرتبط با درس: .............................. تعداد ترمهای سابقه تدریس درس توسط استاد:..........................

  نام و نام خانوادگی استاد ارائه دهنده درس :......................................

 

 

  مصادیق تغییرات بر اساس آئین نامه تفضیلی بازنگری در برنامه های درسی

  

  تغییر کوچک یا جزئی

  

  تغییر متوسط

  

  تغییر عمده

  

  فراتر از تغییرات عمده

  

  1 - آیا این درس در آزمون مقاطع بالاتر مورد امتحان قرار می گیرد ؟ بلی □        خیر □

  2 – محتوای درسی که در حال حاضر در تدریس درس مذکور ارائه می­شود چیست ؟ ( عناوین مهم سیلابس درس ):

  

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  3 - مرجع اصلی درس :

  .

  .

  4- روش تدریس فعلی ( از چه تکنولوژی یا ابزاری در تدریس استفاده می­شود و نحوه تدریس شما چگونه است ؟):

  با توجه به تغییر و تحولات علمی و نیاز­های کشور آیا نیاز به تغییر محتوای درسی فوق وجوددارد؟ در این­صورت محتوای جدید پیشنهادی شما چیست ؟

  5- محتوای پیشنهادی که برای تدریس در درس مذکور مناسب می­دانید (عناوین مهم سیلابس درس ):

  .

  .

  .

  .

  6- مراجع پیشنهادی برای محتوای جدید درس : ( جهت نگارش منابع می­توانید از الگوی شیوه نگارش مراجع در سایت استفاده نمائید )

  .

  .

  .

  7- به نظر شما آیا لازم است روش تدریس فعلی تغییر یابد در این­صورت پیشنهاد جنابعالی برای بهبود روند تدریس درس چیست ؟

 

  8- سایر توضیحات ضروری در خصوص بهبود محتوا و روند تدریس درس مذکور را بیان فرمایید.

 

                                                                                                                                       نام ونام خانودگی مدرس  

                                                                                                                                          تاریخ تکمیل و امضاء

 

  نظر گروه آموزشی مرتبط با درس در خصوص محتوای فعلی و پیشنهادی درس ( آیا گروه با پیشنهادات ارائه شده موافق است ؟)

  .........................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                        نام و نام خانوادگی مدیر گروه :

                                                                                                                                                   تاریخ وامضاء

 

  ( لطفا فرم را پس از تکمیل برای دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه ارسال نمایید.)

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.12658.26897.fa.html
برگشت به اصل مطلب