دفتر برنامه ریزی درسی- شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه
شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه، درخواستهای دانشکده ها مبنی بر تغییرات ساختار برنامه درسی را بررسی مینماید. این تغییرات ساختاری شامل ایجاد رشته وگرایش جدید، تغییر وضعیت پیشنیازی دروس، تغییر وضعیت در جدول دروس اجباری واختیاری، تغییر تعداد واحد درس و.... می باشد. اعضای این شورا شامل معاون آموزشی دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیر امور آموزش دانشگاه، مدیر دفتر گسترش و برنامه ریزی درسی و کارشناسان برنامه ریزی درسی( آقای نوری و خانم کردستانی) میباشند. همچنین برحسب مورد، معاون آموزشی دانشکده ها و یک یا دونفر از افراد ذینفع در موضوع مورد طرح( مدیرگروه و....) از دانشکده ای که درخواست عنوان کرده است، به شورا دعوت می شوند.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.12537.26373.fa.html
برگشت به اصل مطلب