دفتر برنامه ریزی درسی- بانک اطلاعاتی آرشیو
کارشناسی ارشد واحدبهشهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در مقطع کارشناسی ارشد واحد بهشهر فقط یک گرایش ریاضی کاربردی-تحقیق درعملیات تدریس می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.12398.25856.fa.html
برگشت به اصل مطلب