دفتر برنامه ریزی درسی- بانک اطلاعاتی آرشیو
کارشناسی واحد بهشهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گرایشهای مقطع کارشناسی واحد بهشهر به این شرح است:

 ریاضیات وکاربردها 

 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 

 مهندسی صنایع 

 مهندسی برق-الکترونیک

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.12398.25854.fa.html
برگشت به اصل مطلب