دفتر برنامه ریزی درسی- بانک اطلاعاتی آرشیو
کارشناسی ارشد خودرو

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی خودرو به شرح زیر است :

الکترونیک و برق خودرو

سازه وبدنه خودرو 

 سیستم محرکه خودرو 

 طراحی سیستمهای تعلیق، فرمان وترمز
 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.12398.25739.fa.html
برگشت به اصل مطلب