دفتر برنامه ریزی درسی- ارزشیابی اساتید
ارزشیابی اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در محورارزشیابی اساتید _ که این فرایند کمی پیشتر بصورت فرمهای ابتدایی انجام شده و نهایتا اطلاعات فرمها بصورت یدی  ثبت می‌گشت_ابتدا به فرمهای  کامپیوتری  تبدیل گشته وسپس فرمها کلا منسوخ گشته ، ودر قالبی کاملا مکانیزه  این امر انجام پذیرفت. در حال حاضر نیز در مهلت اعلام شده، کلیه دانشجویان به سایت گلستان مراجعه کرده و برای اساتید خود ارزشیابی کیفیت تدریس انجام می دهند. پس از ارسال نمرات پایان ترم دانشجویان به آموزش وتایید آن توسط دانشگاه، اساتید می توانند نتیجه ارزشیابی خود را از طریق سایت گلستان، وبدون درخواست کتبی از این دفتر رویت نمایند. 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://www.iust.ac.ir/find-38.12383.25563.fa.html
برگشت به اصل مطلب