دفتر برنامه ریزی درسی- مدیر دفتر
سوابق مدیر دفتر

حذف تصاویر و رنگ‌هانام و نام خانوادگی: حسن ملکی تبار

 استادیار دانشکده مهندسی عمران
   تاریخ اخذ مدرک: ۱۳۹۵- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  مرتبه علمی: استادیار عضو گروه مهندسی و مدیریت ساخت
تلفن: ۷۳۲۲۵۵۷۵
تلفن دفتر کار: ۷۳۲۲۷۱۲۹
دورنگار: ۷۷۲۴۰۳۹۸رایانامه: Malekitabariust.ac.ir

 

دروس ارائه شده

دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۷ تا کنون):

  • مدیریت ریسک پروژه

  • سیستم های اطلاعات مدیریت

  • روشهای اجرایی ساختمان

  • رسم فنی و نقشه کشی‌ساختمان

  • آزمایشگاه بتن

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸):

  • مدیریت ریسک پروژه

  • رسم فنی و نقشه‌کشی ساختمان

 

دانشگاه صنعتی شریف:

  • مدیریت کارگاه و ایمنی (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)

 

کتب منتشر شده

اردشیر، عبدالله، ملکی تبار، حسن، مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، ۱۳۹۳

زو، پاتریک، سانیندیو، ریزایوشا، مدیریت استراتژیک ایمنی، ترجمه اردشیر، عبدالله، ملکی تبار، حسن، مهاجری، مهدی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۹۹

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.11690.10661.fa.html
برگشت به اصل مطلب