دفتر برنامه ریزی درسی- بازنگری دروس
بازنگری دروس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در راستای بخشنامه های ابلاغ شده از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص ضرورت بازنگری محتوای دروس و همچنین با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارگروه" به هنگام سازی محتوا و ارزیابی کیفیت گروههای آموزشی" بدینوسیله از کلیه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه درخواست می شود پیشنهادات خود را در این زمینه - حول محورهای زیر- ترجیحا پس از طرح در شورای گروه و اخذ نظر دانشکده ذیربط جهت ارائه به کارگروه مرتبط، به دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه ارسال نمایند. 

1- بازنگری و روزآمد سازی محتوا و سرفصلهای دروس مرتبط.

2- بازنگری و روز آمد سازی ساختار برنامه های درسی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی.

3- ایجاد رشته/گرایش های جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی.

این دفتر همچنین از دریافت پیشنهادات کاربردی مرتبط با اجرای محورهای فوق استقبال می کند.

 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.11584.22492.fa.html
برگشت به اصل مطلب