دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانی نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷ دانشجویان آموزش الکترونیکی مقطع تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/12 | 
تاریخ امتحان

نوبت اول

۹ صبح

نوبت دوم

۱۱ صبح

نوبت سوم

۱۴ بعدازظهر

شنبه
۹۸/۴/۱
____ مدیریت پروژه د- قدوسی ۳۶ ____
دوشنبه
۹۸/۴/۳
____ تکنولوژی عالی بتن د- خانزادی  د- شیرزادی ۴۱ ____
چهارشنبه
۹۸/۴/۵
____ مدیریت مالی و حسابداری پروژه د- میرولد ۴۵ ____
یکشنبه
۹۸/۴/۹
____ روشهای ساخت ۱ د- میرولد ۳ روش های ساخت پیشرفته د- صالحی  ۱
سه شنبه
۹۸/۴/۱۱
____ تحلیل و طراحی سیستمها د- شیرزادی جاوید  ۱ ____
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10687.56714.fa.html
برگشت به اصل مطلب