دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانی نیمسال اول 97-1396 دانشجویان روزانه و شبانه مقطع تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/13 | 
تاریخ امتحان نوبت اول 9 صبح نوبت دوم 11 صبح نوبت سوم 14 بعد از ظهر
شنبه
 96/10/23
مدیریت و مقرارت پیمان د- خانزادی کلاس12
تئوری الاستیسیته د- بروجردیان کلاس2
تقاضا در حمل و نقل د- افندیزاده کلاس1
مبانی هیدرولیک دریا د- یگانه کلاس11
دینامیک خاک د-بازیارسالن امتحانات
قیرهای امولسیون و آسفالت سرد
 د- عامری کلاس10
مبانی انتقال و انتشار مدلسازی آلاینده ها د- سعیدی  کلاس 9
تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته د- عامری کلاس 13
تحلیل خطر زلزله د- قدرتی امیری کلاس 1و 2
تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب 1 د- علیزاده  کلاس 12
طراحی هیدرولیکی سازه ها د- جباری کلاس 10
یکشنبه
96/10/24
تجزیه و تحلیل ایمنی راه د- توکلی کاشانی کلاس9
محاسبات نرم د- افشار کلاس 11
خاک مسلح د- رازقی کلاس10
سیستم های اطلاعات مدیریت د- جلائی کلاس10
دوشنبه
96/10/25
 
برنامه ریزی و کنترل پروژه د- قدوسی کلاس 13
ریاضیات عالی مهندسی د- رئیسی کلاس 1 و 2
روشهای عددی در مهندسی دریا
د- سیادت موسوی کلاس 11
مکانیک محیط های پیوسته د- حشمتی کلاس 12
مهندسی ترافیک پیشرفته د- منصور خاکی کلاس 12
آبهای زیرزمینی پیشرفته د- قاهری  کلاس 11
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب د- سعیدی  
د- حسنی کلاس 9
سه شنبه 96/10/26 مدیریت تعمیر و نگهداری راه د- شیخ الاسلامی کلاس 9
ژئوتکنیک لرزه ای د- بازیار کلاس 10
قابلیت اعتماد سازه ها د- شابختی کلاس 11
طراحی روسازی بتنی د- زیاری آز-قیر
چهار شنبه 96/10/27 مهندسی ترافیک پیشرفته د-احمدی نژاد کلاس 13
قابلیت اعتماد سازه د- شایانفر کلاس 1و 2
دینامیک سازه های دریایی د- شابختی کلاس 10
مهندسی پی پیشرفته د- رازقی کلاس 12
تکنولوژی و مواد روسازی – د- زیاری آز قیر
اصول مهندسی و مدیریت پسماند د- غیاثی نژاد  
کلاس 13
 
شنبه
96/10/30
مدیریت مالی و حسابداری پروژه د- میرولد کلاس 12
ایمنی در ترافیک د- توکلی کاشانی کلاس 9
دینامیک سازه د- امینی کلاس 1 و 2
هیدرولیک دریایی پیشرفته د- سیادت موسوی کلاس 6
هیدرولیک پیشرفته د- افضلی مهر کلاس 10
مکانیک خاک پیشرفته د- سعیدی عزیز کندی کلاس13
کاربرد کامپیوتر در حمل و نقل د- شریعت آز ترافیک
طرح هندسی راه پیشرفته د- بهبهانی کلاس 1
توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست
د- افشار  د- سعادت پور کلاس 2
 
یکشنبه
96/11/1
سازه های بتن آرمه پشرفته د- زاهدی کلاس 1
مکانیک سنگ د- صابرماهانی کلاس 2
تحقیق در عملیات در حمل و نقل د- شیخ الاسلامی کلاس 1
دوشنبه
96/11/2
حمل و نقل دریایی د- شیخ الاسلامی کلاس 9
ریاضیات عالی مهندسی د- شابختی کلاس 10
تحقیقات صحرایی د- شریعتمداری کلاس 11
آزمایشگاه روسازی د- زیاری آز قیر
 
سه شنبه
96/11/3
تحلیل و طراحی سیستمها د- شیرزادی کلاس 13
سازه های فولادی د- قادری کلاس 1 و 2
تحلیل خطر در حمل و نقل د- گلشن مرکز کامپیوتر
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته د- ذهبیون کلاس 1
چهار شنبه 96/11/4 محیط زیست و حمل و نقل د- گلشن کلاس 9
اصول مهندسی بنادر د- یگانه کلاس 12
روش اجزاء محدود د- سعیدی عزیز کندی کلاس 11
مهندسی رسوب و فرسایش د- افضلی مهر کلاس 1
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10687.51975.fa.html
برگشت به اصل مطلب