دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر اجرایی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/4/8 | 
AWT IMAGEبه موجب حکم شمارۀ 90/106 مورخ 95/4/8 ریاست محترم دانشکده عمران، جناب آقای دکتر علیرضا سعیدی عزیزکندی به سمت مدیر اجرایی دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.

 شرح وظایف مندرج در حکم:

1- مدیریت منابع انسانی شامل برنامه‌ریزی و نظارت بر وظایف کارکنان خدماتی و مرخصی کارمندان

2- بررسی و پیگیری خرید نیازهای روزمره و درازمدت دانشکده

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.46076.fa.html
برگشت به اصل مطلب