اداره تربیت بدنی- منو مخفی
گاهنامه برگزاری مسابقات دانشکده ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها

    تربیت بدنی دانشگاه علم و صنعت ایران

  خوابگاهی

 

   گاهنامه برگزاری مسابقات دانشکده .................. منطقه ای

تاریخ برگزاری مسابقه:

محل برگزاری:

مسئول برگزاری:  

  ردیف

 

 

  شرح فعالیت

 

  چگونگی انجام

 

 

  انجام شد

 

 

  تاریخ انجام

 

 

  انجام نشد

 

 

  علت عدم انجام

 

 

  1

 

 

  هماهنگی با مدیریت تربیت بدنی و تخصیص بودجه

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  2

 

 

تهیه دستورالعمل و ارسال آن به دانشکده یا خوابگاه

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  3

 

 

تعیین آخرین مهلت دریافت اسامی

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  4

 

 

درخواست لیست و لوازم مورد نیاز مسابقه

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  5

 

 

بازدید و رفع موانع محل برگزاری مسابقه

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  6

 

 

تنظیم نامه درخواست داور

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  7

 

 

برگزاری جلسه فنی و هماهنگی با تیم ها

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  8

 

 

جمع آوری نتایج مسابقه و ارائه گزارش به مدیریت

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  9

 

 

تعیین نفرات کمیته انضباطی در صورت نیاز

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  10

 

 

تنظیم لیست حق الزحمه داوران و عوامل اجرائی

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  11

 

 

صدور کارت شرکت در مسابقات

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  12

 

 

تهیه و تنظیم پلاکارد- تراکت جهت اطلاع رسانی مسابقه

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  13

 

 

تهیه و تنظیم خبر مسابقه و ارسال آن به روابط عمومی و سایر ارگانهای ذی ربط

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  14

 

 

هماهنگی در خصوص تهیه عکس و فیلم از برگزاری مسابقات و افتتاحیه و اختتامیه

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  15

 

 

درخواست تهیه کاپ، مدال، حکم و جوایز

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  16

 

 

برنامه ریزی و برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  17

 

 

درخواست خودرو و آمبولانس

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  18

 

 

هماهنگی و درخواست حضور پزشک، پزشک یار و وسایل کمکهای اولیه

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  19

 

 

هماهنگی در خصوص صدور کارت بیمه ورزشی

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  20

 

 

هماهنگی درخصوص ورود داوران و کادر اجرایی به دانشگاه

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  21

 

 

هماهنگی در خصوص تأمین تغذیه و پذیرایی عوامل اجرایی

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  22

 

 

تأیید اسنادمالی مسابقات

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  23

 

 

صدور تأیید حضور دانشجویان جهت ارائه به استاد مربوطه

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  24

 

 

درخواست نیروی خدماتی در صورت لزوم

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find-31.4856.10140.fa.html
برگشت به اصل مطلب