دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- استادان همکار
استادان همکار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/29 | 
 
 
دکتر فروغ ثنایی
forough.sanaeigmail.com


  دکتر الهام اله مرادی
 e_allahmoradialumni.iust.ac.ir


دکتر عبدالرسول میرقدری
a.mirghadrigmail.com


دکتر احمدرضا فروغ 
ahforoughgmail.com

دکترفاطمه بازی کار
f.bazikargmail.comدکتر نرگس طاهری
 na_taheriyahoo.com 


دکتر محمد سعید علمداری
 m.s.alamdariemail.kntu.ac.ir دکتر منوچهر خاصی
 
mkhasi۸۱mathgmail.comدکتر زهرا تندپور
ztondpourgmail.com دکتر علیرضا مصلح تهرانی
 moslehtehrani.iustgmail.com

دکتر فرشته صمدی
fereshteh.smd۹۶gmail.com
 
دکتر الهام فتاحی
elham۸fattahigmail.com
 


 دکتر آرش عبدی
هجراندوست

arash.abdi.hejrandoostgmail.com
 

دکتر رضا زنگنه مطلق
r.zang۹gmail.com

دکتر هانیه فلاح
hfallahaut.ac.ir


 


 

 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.19532.67539.fa.html
برگشت به اصل مطلب