- گرایش شناسائی و انتخاب مواد
گرایش شناسائی و انتخاب مواد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشجویان ممتاز آموزشی در سال تحصیلی 90-89

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رتبه

معدل

امیر کبریائی

89731217

1

17.73

حمید نیازی

89731663

2

17.11

نشانی مطلب در وبگاه :
http://www.iust.ac.ir/find-29.11548.22385.fa.html
برگشت به اصل مطلب