آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- مقالات علمی
3-87

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  طراحی مفهومی کویل تروئیدی مارپیچی در تعامل با اینورتر منبع ولتاژ با استفاده از الگوریتم های کلاسیک

محمدرضا علیزاده پهلوان ، عباس شولائی

چکیده

این مقاله مدل فشرده کویل ابررسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی را ارائه می کند و بدنبال آن مقادیر پارامترهای این مدل را با استفاده از نمونه برداری از نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی شناسایی می نماید . مقایسه مقادیر پارامترهای شناسایی شده با پارامترهای استخراج شده از تحلیل هندسی مدل بیان می دارد که الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی بدون نیاز به تعیین حدود صفر و قطب تابع شبکه توانایی بسیار بالایی در شناسایی مقادیر پارامترهای مدلهای واقعی از روی نتایج آزمایشگاهی که با نویز همراه هستند را دارا می باشد . قابل توجه است که طراحی مفهومی این کویل در انطباق با اینورتر منبع ولتا‍ژ مستلزم تخمین تغییرات ولتاژ و جریان دو سر هر دور کویل ( در مراحل سه گانه شارژ ، آماده بکار و دشارژ) می باشد و همچنین انرژی مغناطیسی واقعی ذخیره شده در کل کویل با توجه به مدل ارائه شده ( جدا سازی انرژی مغناطیسی از انرژی الکتریکی ) از رفتار ولتاژ و جریان دو سر کویل بدست نمی آید . لذا در این تحقیق از فیلتر کالمن جهت تخمین کمیتهای فوق به دلیل غیر قابل اندازه گیری بودن ولتاژ و جریان سلفهای جزئی ارائه شده در مدل و همچنین غیر قابل اندازه گیری بودن انر‍‍‍ژی مغناطیسی واقعی ذخیره شده در مدل ، استفاده شده است. شایان ذکر است داده های آزمایشگاهی با نویز و اثرات الکترمغناطیسی همراه هستند و مقایسه نتایج حاصل از فیلتر کالمن با نتایج تحلیلی مدل بیان می دارد که فیلتر کالمن توانائی بسیار بالائی درحذف اثرات مزاحم و تخمین متغیرهای حالت سیستم غیر قابل اندازه گیری دارد .

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.2446.7989.fa.html
برگشت به اصل مطلب