دانشکده مهندسی راه آهن- محمدزاده.اساتید
رزومه فارسی محمدزاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مشخصات فردی

  نام خانوادگی: محمد زاده

  نام: سعید

  تاریخ تولد : ۱۳۴۶

  مرتبه علمی : دکتری

  گروه : خط و سازه های ریلی

  تلفن داخلی: ۱۳۵۱

  E-mail: mohammadziust.ac.ir

  ReseaecherID Profile: Saeed Mohammadzadeh
  ORCiD Profile: Saeed Mohammadzadeh 
  Google Scholar Profile: Saeed Mohammadzadeh

  سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  - دکتری مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۱)

  - کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، دانشگاه علم وصنعت ایران (۱۳۷۳)

  - کارشناسی مهندسی عمران-عمران، دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۶۹)

  -

  - دوره های آموزشی گذرانده تعداد :۶

  -

  - زمینه های تخصصی وتحقیقاتی :

  ۱ ـ تحلیل و طراحی خط وسازه ها

  ۲ـ آزمایش و تحلیل تجربی خط وسازه ها

  ۳-بهینه سازی و تحلیل قابلیت اعتماد خط و سازه ها

  ۳ـ مدلسازی رفتار و زوال اجزا و سیستم خط وساز ها

  ۴-مدیریت نگهداری و تعمیر

  ب ـ اشتغال

  · عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران (۱۳۷۸ تا کنون)

  · عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی- مهندسی،دانشگاه بوعلی سینا (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸)

  · معاون آموزشی دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲)

  · رئیس دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴)

  · مدیرکل اداره خط و سازه های فنی، راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶)

  · مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، شرکت مهندسین مشاور مترا (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ )

  برخی از سوابق اجرایی:

 • تهیه و تدوین دوره‌ و سیلابس دروس کارشناسی ارشد مهندسی خطوط
 • تهیه و تدوین دوره‌ و سیلابس دروس کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی در راه آهن
 • مدیر کتابخانه دانشکده راه آهن، از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰
 • مدیریت و پیگیری تجهیز و توسعه آزمایشگاه های تخصصی دانشکده مهندسی راه آهن
 • مسئول و دبیر کمیته فنی پل های راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۹ تا ۱۳۸۰)
 • مشاور معاونت فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲)
 • مدیریت اجرای پروژه های بهسازی، بازسازی و نوسازی در شبکه راه آهن بطول نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر
 • مدیریت پروژه اجرایی ترمیم وبهسازی و تقویت پلهای شبکه را ه آهن
 • مدیریت پروژه اجرایی مقاو سازی ارزه ای پلهای شبکه را ه آهن
 • مدیریت طرح جامع حمل و نقل کشور

  ج ـ سوابق تدریس دانشگاهی

  - کارشناسی:

 • استاتیک
 • مقاومت مصالح
 • تحلیل سازه ها
 • طراحی سازه های فولادی
 • طراحی سازه های بتنی
 • طراحی پلهای فولادی
 • طراحی پلهای بتنی
 • طراحی سازه های بتنی پیش تنیده
 • بارگذاری و سیستمهای باربر
 • مهندسی زلزله
 • محاسبات عددی
 • آزمایشگاه تکنولوژی بتن
 • روسازی راه آهن

 

  - کارشناسی ارشد :

 • بهینه سازی در مهندسی
 • آزمایشگاه مهندسی خطوط
 • دینامیک خطوط راه آهن

 

  - سوابق پژوهشی :

  ۱ ـ مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC ) :

  ۱ـ تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها با استفاده از روشهای شبیه‌سازی ترکیبی، نشریه دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳

  ۲ـ برآورد خطا در روشهای کلاس دو ایمنی سازه‌ها با استفاده از روشهای کلاس سه، مجله بین‌المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ۱۳۸۳

  ۳ـ بررسی میدانی توزیع تنش در سطح زیرین تراورس B۷۰ نشریه دانشکده فنی دانشگاه تبریز ۱۳۸۶

  ۴ـ معتبرسازی مدل اجزای محدود پل راه‌آهن بکمک شبکه عصبی مصنوعی، مجله فنی و مهندسی مدرس

  ۵- Sensor fusion of a railway bridge load test using neural networks, Expert Systems with Applications, Volume ۲۹, Issue ۳, Octobr ۲۰۰۵, pages ۶۷۸-۶۸۳ (abstract)

  ۶-Reliability Index for Reinforced Concrete Frames Using Nonlinear Pushover, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED STRUCTURAL, ۱۳۸۸/۰۹/۱۰ (abstract)

  ۷- S.Ataei, S. Mohammadzadeh, Modal shape identification of the vibration data of bridge dynamic test using fuzzy clustering, Volume ۳۷ Issue ۸, August, ۲۰۱۰ (abstract)

  ۸- S. Mohammadzadeh, S. Ghahremani "Estimation of train derailment Ptobability Using Rail Profile Alterations", Stracture and Infrastructure Engineering, Vol. ۸, No. ۱۱, November ۲۰۱۲, ۱۰۳۴-۱۰۵۳ . (Abstract)

  ۹- S. Mohammadzadeh. M. Sangtarashha, H. Molatefi," A Novel method to Estimate Derailment Probabillity Due to Track Geometric Irregularities Using Reliability Techniques and Advanced Simmulation Methods" Arch Appl Mech , Vol ۸۱,Number ۱۱ , ۲۰۱۱,۱۶۲۱-۱۶۳۷,Dol: ۱۰.۱۰۰۷/s۰۰۴۱۹-۱۱-۵۰۶-۳. ,(abstract)

  ۱۰- S. Mohammadzadeh, E. Vahabi, "Time- Dependent Railability Analysis of B۷۰ pre- Stressed Concrete Sleeper Subject to Deterioration" journal Engineering Failure Analysis, ۱۸, ۲۰۱۲, ۴۲۱-۴۳۲

  ۱۱- S. Mohammadzadeh, M.Sharavi, H. Keshavarzian,"Reliability Analysis of Fatigue Crack Initiation of Railhead in Bolted Rail Joint" Engineering Failure Analysis, ۲۰۱۲,

  ۱۲-s.Mohammadzadeh, M. Nouri,"An improved algorithm in railway truss bridge optimization under stress, displacement and buckling constraints imposed on moving load" Structural Engineering and Mechanics, An International Journal, Vol. ۴۶, No. ۴, May۲۵, ۲۰۱۳۱,(Abstract)

  ۱۳- Sh. Ataei a , S. Mohammadzadeh a , H. Jadidi a & A. Miri a," Effects of maintenance operations on railway track&#۳۹;s mechanical behaviour by field load testing, International Journal of Pavement Engineering ,(Abstract)

۱۴- S. Mohammadzadeh A. Miri , Acceleration-based quality assessment of railway tracks using a ۲D simulation model and recorded track data, Advances in Railway Engineering, ۲۰۱۴

۱۵-Elmira Aminfar, Saeed Mohammadzadeh, Hamed Farahpour, Ultrasonic Phased Array Technique in Rail for Crack-like Discontinuity Detection, MATERIALS EVALUATION, ۲۰۱۵.

۱۶- Sh. Ataei , S. Mohammadzadeh  A. Miri ,Dynamic forces at square and inclined rail joints: field experiments, Journal of Transportation Engineering, ۲۰۱۶.

۱۷- Saeed Mohammadzadeh, Seyed Ali Mosayebi,Dynamic analysis of axially beam on visco-elastic foundation with elastic supports under moving load, International Journal of Transportation Engineering, ۲۰۱۶

۱۸- Afshin Firouzi, Amirmasoud Taki, Saeed Mohammadzadeh, Time Dependent Reliability Analysis of Concrete Transportation Infrastructure Shear Strengthened by CFRP Wraps ,Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science,Vol ۲,۲۰۱۶

۱۹- Morteza Esmaeili, Saeed Mohammadzadeh, Mohammad Mehrali, Dynamic response of the coupled vehicle-floating slab track system using finite element method, International Journal of Transportation Engineering, International Journal of Transportation Engineering,۴(۱), ۲۰۱۶, ۰-۲۶

۲۰- Saeed Mohammadzadeh, Mohammad Mehrali,Dynamic response of ladder track rested on stochastic foundation under oscillating moving load,Journal of Theoretical and Applied Mechanics,۵۵(۱).۲۰۱۷,۲۸۱-۲۹۱

۲۱-Amin Miri, Saeed Mohammadzadeh, Hoda Salek,A finite element approach to develop track geometrical irregularity thresholds from the safety aspect,Journal of Theoretical and Applied Mechanics,۵۵(۲),۲۰۱۷,۶۹۵-۷۰۵

۲۲- Saeed Mohammadzadeh, Amin Miri, Mehrdad Nouri,Assessing ballast cleaning as a rehabilitation method for railway masonry arch bridges by dynamic load tests,Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit,۲۰۱۷

۲۳-Fatemeh Khatibi, Morteza Esmaeili, Saeed Mohammadzadeh, DEM analysis of railway track lateral resistance,Soils and Foundations,۲۰۱۷ 
 
۲۴- Saeed Mohammadzadeh, Morteza Esmaeili and Fatemeh Khatibi, A new field investigation on the lateral and longitudinal resistance of ballasted track, Journal Rail and Rapid Transit, ۲۰۱۸, Vol. ۲۳۲(۸) ۲۱۳۸–۲۱۴۸

۲۵-
Jaber Mottahed, Jabbar Ali Zakeri, Saeed Mohammadzadeh, "A Field Investigation on the Effects of Using USPs in Transition Zone From Ballasted Track to Bridges" International Journal of Civil Engineering, ۲۰۱۹

۲۶- Afshin Firouzi, Amirmasoud Taki, Saeed Mohammadzadeh "Time-dependent reliability analysis of RC beams shear and flexural strengthened with CFRP subjected to harsh environmental deteriorations" ENGINEERING STRUCTURES, ۲۰۱۹

۲۷- 
Mohammad Mehrali, Morteza Esmaeili, Saeed Mohammadzadeh "Application of data mining techniques for the investigation of track geometry and stiffness variation", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART F-JOURNAL OF RAIL AND RAPID TRANSIT,۲۰۱۹


 

 

  ۲ ـ مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی :

  ۱ - Reliability Analysis of Railway Bridges Under the train Dynamic Loads Using Response Surface Method, ASRANET ۲۰۰۴

 

  ۲ - Sensor Fusion of the Neka Bridge with Neural Network, International Confrence on Experimental Vibration Analysis For Civil Engineering Structures, EVACES ۲۰۰۵, ۲۶-۲۸ Octobr, ۲۰۰۵ Bordeaux, France

 

  ۳ - Dynamic performance Sydstem identification and Sensivity analysis of Ladder tracks WCRR۲۰۰۶

  ۴ـ بررسی مبنایی رواداری پارامتر هندسی خط سومین همایش حمل و نقل ریلی ۱۳۸۶

  ۵ـ بررسی روشهای پیش پردازش داده‌های هندسی خطوط ریلی سومین همایش حمل و نقل ریلی ۱۳۸۶

  ۶ـ وضعیت سنجی میدانی خط (راه‌آهن) راه‌آهن با آزمایش بارگذاری، اولین کنفرانس بین‌المللی بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب، ۱۳۸۶

  ۷ـ سلامت سنجی سازه‌ای پل خرپایی راه‌آهن با آزمایش بارگذاری، اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و‌آزمونهای غیرمخرب، ۱۳۸۶

  ۸ـ کاوش پایگاه اطلاعات خطوط راه‌آهن، اولین کنفرانس داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۶

  ۹ـ بررسی وضعیت خطوط راه‌آهن ایران، نهمین همایش بین‌المللی حمل و نقل ریلی، ۱۳۸۶

  ۱۰ـ وضعیت سنجی ارتعاشی پل قلعه مرغی به کمک آزمایش بارگذاری، دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب، ۱۳۸۷.

  ۱۱-اثرعیار سیمان بر جذب آب تراورس بتنی، دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ۱۳۸۸

  ۱۲-شناسایی الگوی نامنظمی هندسی خطوط ایران. دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن،۱۳۸۸

  ۱۳-تحلیل قابلیت اعتماد تراورس بتنی B۷۰ ،اولین کنفرانس ملی بتن، ۱۳۸۸

  ۱۴-مطالعه خصوصیات آماری نامنظمی هندسی خطوط ریلی، دهمین همایش بین‌المللی حمل و نقل ریلی، ۱۳۸۸

  ۱۵-تخمین تابع حالت حدی خروچ از خط به روش سطح پاسخ،۱۳۸۸

۱۶- برنامه ریزی مسیر حرکت ماشین اندازه گیر خط راه آهن به کمک الگوریتم ژنتیک، دوازدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی، ۱۳۸۹

۱۷- بررسی تاثیر کاریوگیشن بر پاسخ ریل به بار های دینامیکی، دوازدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی، ۱۳۸۹

۱۸- تحلیل دینامیکی سیستم دال خط با در نظر گرفتن اندرکنش قطار وخط، دوازدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی، ۱۳۸۹

۱۹- توسعه مدل ارزیابی اثرات ارتعاشی حمل و نقل ریلی با استفاده از سیستم اطلاعات سربرگ کنفرانس، سیزدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی، ۱۳۹۰

۲۰- تحلیل عددی و آزمایشگاهی پابند وسلو سربرگ کنفرانس ندارد، سیزدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی، ۱۳۹۰

۲۱- تاثیر عیار سیمان (نسبت سنگدانه به سیمان) بر ضریب انتشار یون کلرید سر برگ کنفرانس، سیزدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی، ۱۳۹۰

۲۲- تحلیل قابلیت اعتمادپابند وسلوتیپSKL۱۴ با استفاده از روش مکانیک شکست تحت اثر بارهای خستگی، دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، ۱۳۹۰

۲۳- بررسی ت ثیر نوع خاک بستر بر روی عمر خطآهن با لایه آسفالتی، نخستین همایش منطقه ای مهندسی عمران، ۱۳۹۰

۲۴- بهینه سازی نسبت اختلاط بتن های با کارایی بالا با روش الگوریتم ژنتیک فازی، پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ۱۳۹۱

۲۵- اصلاح مدل وینکلر جهت مدلسازی بستر راه آهن، کنفرانس ملی زیرساختهای راه آهن،  ۱۳۹۱

۲۶- مقایسه عمر خستگی درز مورب و عادی بر اساس آزمایش میدانی، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ۱۳۹۲

۲۷- تاثیر عیار سیمان (نسبت سنگدانه به سیمان) بر ضریب انتشار یون کلرید و مقاومت ویژه الکتریکی بتن تراورس بتنی پیش تنیده، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ۱۳۹۲

۲۸- تاثیر مواد حبابزا بر جذب آب و مقاومت ویژه الکتریکی بتن روسازی مترو و راه آهن، سومین کنفرانس پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ۱۳۹۲

۲۹- تحلیل سه بعدی اجزا محدود پوشش تونل و مقایسه ای با نتایج تحلیل دو بعدی و روابط تقریبی، پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، ۱۳۹۳

۳۰- بررسی ارتعاشات قطعی و تصادفی ناشی از وسیله نقلیه ریلی در خطوط راه آهن، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ۱۳۹۴

 

  ۳ ـ کتب منتشر شده :

  ۱- تدوین و تالیف درس نامه روسازی راه آهن و ضوابط طراحی پل های راه آهن-۱۳۷۸

  ۲ـ ترجمه کتاب اصول مهندسی خط راه‌آهن، چاپ ۲۰۰۳ (۴۰۰ صفحه قطع ۴ A - سال ۱۳۸۵)

  ۳ـ ترجمه کتاب راهنمای کاربردی مهندسی راه‌آهن، چاپ ۲۰۰۳- AREMA (دو جلد) (مجموعاً ۹۰۰ صفحه قطع۴ A -۱۳۸۶)

  ۴ـ ترجمه کتاب دانشنامه مهندسی خط راه‌آهن، چاپ ۲۰۰۵ (۷۷۰ صفحه قطع وزیری- سال ۱۳۸۷)

  ۵- ترجمه کتاب خطوط مدرن راه‌آهن، چاپ ۲۰۰۱ (دو جلد) (مجموعاً ۹۷۰ صفحه قطع وزیری -۱۳۸۸)

  ۶- ترجمه کتاب مدیریت ترافیک و بهره برداری راه آهن، چاپ ۲۰۰۸ (مجموعاً ۳۹۵ صفحه قطع وزیری -۱۳۸۹)

 

  ۵ ـ تعداد طرح های تحقیقاتی که مشارکت داشته اید :

  · مجری پروژه تدوین دستورالعمل تحویلگیری دائم و موقت پل­های راه و راه­آهن، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات وزارت راه،.

  · مجری پروژه تدوین دستورالعمل بارگذاری و ضوابط طراحی پل­های راه­آهن برای سرعت­های بالاتر از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت، پژوهشکده حمل و نقل،

  · مجری پروژه مدلسازی زوال و خرابی خطوط راه‌آهن،راه آهن جمهوی اسلامی ایران

  · مجری پروژه آزمایش میدانی بارگذاری استاتیکی و دینامیکی تمام مقیاس پل راه آهن نکا، پژوهشکده حمل و نقل،

  · مجری پروژه آزمایش میدانی بارگذاری استاتیکی و دینامیکی تمام مقیاس خطوط راه­آهن ایستگاه بهرام، گروه خط و ابنیه، مرکز تحقیقات راه آهن،.

  · مجری پروژه طراحی و ساخت و مطالعه رفتار تراورسهای نردبانی،سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  · مجری پروژه "بهبود و ارتقا کیفیت تراورس های بتنی" ،معاونت فنی و زیربنایی راه آهن

  · مجری پروژه تهیه "دستورالعمل تهیه و تولید و نظارت در تولید تراورس های بتنی" معاونت فنی و زیربنایی راه آهن

  · مجری پروژه نظارت مستمر بر تهیه وتولید تراورس بتنی، معاونت فنی و زیربنایی راه آهن

  · مجری پروژه نظارت بر تهیه و تولید کوپلاژ وخط بسته، معاونت فنی و زیربنایی راه آهن

  · مجری پروژه ”بررسی آسیب وخسارات وارده به زیرساختهای ریلی ،دانشگاه علم وصنعت ایران

  · مجری پروژه " بررسی پارامتری و مقایسه مدلهای تحلیلی خطوط راه‌آهن" دانشگاه علم وصنعت ایران

  · مجری پروژه"بررسی و تاثیر سختی خط بر عملکرد آن" دانشگاه علم وصنعت ایران

  · مجری پروژه مطالعه پارامتری روشهای تحلیل پایداری خطوط CWR ، دانشگاه علم وصنعت ایران

  · مدیر پروژه آزمایش بارگذاری میدانی پل تیرورق فلزی مرکب خمیده قلعه مرغی، مشارکت شهرداری تهرانواداره کل خط و ابنیه

  · پروژه کاوش پایگاه اطلاعات خطوط راه­آهن جمهوری اسلامی ایران، اداره کل خط و سازه­های فنی،.

  · پروژه برآورد ایمنی در خطوط CWR با انجام آزمایشهای میدانی در راه‌آهن

  · پروژه برآورد راندمان عملیاتی ماشین‌آلات مکانیزه خطوط در راه‌آهن جمهوری اسلامی

  · پروژه صحت سنجی نتایج ماشین اندازه‌گیر خط

  · پروژه انجام بومی‌سازی و ارائه شاخصهای وضعیت، کیفیت، عملیاتی و مدیریت خطوط راه‌آهن ایران بر مبنای پایگاه داده ماشین اندازه‌گیر و ارائه رواداریهای عملیاتی

  · همکار پروژه "تحلیل غیر خطی پل های راه آهن"

  · همکار پروژه "بررسی نیروهای وارده به تراورس"

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.4518.7677.fa.html
برگشت به اصل مطلب