دانشکده مهندسی راه آهن- صفحه دروس 1
صفحه دروس861

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

   صفحه دروس 861

AWT IMAGE

 

صفحه دروس ارائه شده در نیمسال اول 87-86

نام درس

نام استاد

گرایش

سازه های بتن آرمه

دکتر عطایی

 گروه خط و سازه های ریلی

طراحی سازه های فولادی

دکتر عطایی

 گروه خط و سازه های ریلی

پلهای راه آهن 1

دکتر عطایی

 گروه خط و سازه های ریلی

پروژه پلهای راه آهن

دکتر عطایی

 گروه خط و سازه های ریلی

ساخت و اجرای خطوط

دکتر ذاکری

 گروه خط و سازه های ریلی

مبانی مهندسی راه آهن

دکتر ذاکری

 گروه خط و سازه های ریلی

آزمایشگاه روسازی راه آهن

دکتر ذاکری

گروه خط و سازه های ریلی

ایمنی سیر و حرکت

دکتر ذاکری

گروه خط و سازه های ریلی

اندرکنش خط و قطار

دکتر ذاکری

گروه خط و سازه های ریلی

ابنیه مسیر

دکتر اسماعیلی

گروه خط و سازه های ریلی

آزمایشگاه مکانیک خاک

دکتر اسماعیلی

گروه خط و سازه های ریلی

متره و برآورد پروژه

دکتر عدل پرور

گروه خط و سازه های ریلی

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

دکتر عدل پرور

گروه خط و سازه های ریلی

پلهای راه آهن 2

دکتر عدل پرور

گروه خط و سازه های ریلی

زمین شناسی و مصالح ساختمانی

دکتر عدل پرور

گروه خط و سازه های ریلی

کنترل اتوماتیک

دکتر قارونی نیک

گروه خط و سازه های ریلی

مکانیک سنگ

دکتر قارونی نیک

گروه خط و سازه های ریلی

تونل سازی

دکتر قارونی نیک

گروه خط و سازه های ریلی

طراحی راه آهن سریع السیر

دکتر میرمحمدصادقی

گروه خط و سازه های ریلی

دینامیک

دکتر میرمحمدصادقی

گروه خط و سازه های ریلی

روسازی راه آهن 2

دکتر میرمحمدصادقی

گروه خط و سازه های ریلی

طراحی ایستگاهها و خطوط صنعتی

دکتر نصر آزادانی

گروه خط و سازه های ریلی

مبانی مهندسی خط

دکتر نصر آزادانی

گروه خط و سازه های ریلی

نگهداری خطوط

دکتر نصر آزادانی

گروه خط و سازه های ریلی

مقاومت مصالح

دکتر محمدزاده

گروه خط و سازه های ریلی

بارگذاری

دکتر محمدزاده

گروه خط و سازه های ریلی

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

دکتر محمدزاده

گروه خط و سازه های ریلی

آزمایشگاه خط

دکتر محمدزاده

گروه خط و سازه های ریلی

طراحی اجزاء 1

دکتر حسینی تهرانی

گروه ماشینهای ریلی

یاتاقان و روغنکاری

دکتر حسینی تهرانی

گروه ماشینهای ریلی

طراحی سازه واگن و لکوموتیو

دکتر یونسیان

گروه ماشینهای ریلی

دینامیک

دکتر یونسیان

گروه ماشینهای ریلی

طراحی اجزاء 2

دکتر یونسیان

گروه ماشینهای ریلی

ریاضیات عالی مهندسی

دکتر یونسیان

 گروه ماشینهای ریلی

مقاومت مصالح 1

دکتر اسدی

گروه ماشینهای ریلی

اصول بهره برداری راه آهن

دکتر اسدی

گروه ماشینهای ریلی

آزمایشگاه مقاومت مصالح

دکتر اسدی

گروه ماشینهای ریلی

ماشینهای ریلی ویژه

دکتر اسدی

گروه ماشینهای ریلی

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

دکتر رضوانی

گروه ماشینهای ریلی

طراحی بوژی

دکتر رضوانی

گروه ماشینهای ریلی

ارتعاشات مکانیکی

دکتر رضوانی

گروه ماشینهای ریلی

تحقیق در عملیات 1

دکتر قصیری

گروه حمل و نقل ریلی

تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل ریلی

دکتر قصیری

گروه حمل و نقل ریلی

روشهای برنامه ریزی حرکت قطارها

دکتر یقینی

گروه حمل و نقل ریلی

فناوری اطلاعات در حمل و نقل ریلی

دکتر یقینی

گروه حمل و نقل ریلی

تقاضا در حمل و نقل

دکتر قهرمانی

گروه حمل و نقل ریلی

استاتیک و مقاومت مصالح

دکتر قهرمانی

گروه حمل و نقل ریلی

طراحی مسیر و پروژه

دکتر قهرمانی

گروه حمل و نقل ریلی

اقتصاد حمل و نقل و ارزیابی پروژه ها

دکتر قهرمانی

گروه حمل و نقل ریلی

اقتصاد مهندسی

دکتر احدی

گروه حمل و نقل ریلی

سیستمهای تخلیه و بارگیری ریلی

دکتر احدی

گروه حمل و نقل ریلی

مهندسی ترابری

دکتر احدی

گروه حمل و نقل ریلی

مبانی مهندسی راه آهن

دکتر میرآبادی

گروه راه آهن برقی

علائم و ارتباطات الکتریکی 1

دکتر میرآبادی

گروه راه آهن برقی

علائم و ارتباطات و سیستمهای کنترل

دکتر میرآبادی

گروه راه آهن برقی

تکنولوژی ایمنی در  راه آهن و آزمایشگاه

دکتر میرآبادی

گروه راه آهن برقی

راه آهن برقی

دکتر فرشاد

گروه راه آهن برقی

بررسی پستهای الکتریکی راه آهن

دکتر فرشاد

گروه راه آهن برقی

مبانی مهندسی برق

دکتر صندیدزاده

گروه راه آهن برقی

اصول کنترل مدرن

دکتر صندیدزاده

گروه راه آهن برقی

علائم و ارتباطات الکتریکی 1

دکتر صندیدزاده

گروه راه آهن برقی

بهینه سازی انرژی در راهبری قطار

دکتر صندیدزاده

گروه راه آهن برقی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.3955.4144.fa.html
برگشت به اصل مطلب