دانشکده مهندسی راه آهن- درسهای کارشناسی ارشد
دروس ایمنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر گروه: جناب آقای دکتر اسماعیلی

تعداد واحدهای درسی:

دانشجو برای گذراندن دوره مهندسی ایمنی باید 32 واحد درسی و تحقیقاتی را به شرح ذیل بگذراند.

نام درس

واحد

اصلی-الزامی

12

تخصصی-اختیاری

12

سمینار

2

پایان نامه

6

جمع

32

دروس جبرانی

نام درس

واحد

تئوری احتمالات

3

اصول بهره برداری

3

برنامه ریزی حرکت قطارها

3

مبانی مهندسی راه آهن

3

علائم و ارتباطات و سیستمهای کنترل

3

دروس اصلی-الزامی

نام درس

واحد

مهندسی فاکتورهای انسانی

3

تحلیل سوانح و اصول مستندسازی

3

ارزیابابی و مدیریت ریسک در سیستمهای حمل و نقل

3

تکنولوژی ایمنی در راه آهن و آزمایشگاه

3

دروس تخصصی-اختیاری

نام درس

واحد

قابلیت اعتماد در مهندسی راه آهن

3

فرآیندهای اتفاقی

3

مدیریت بحران

3

ایمنی و بهداشت شغلی

3

ایمنی محیط زیست

3

سیستمهای اطلاعاتی در راه آهن

3

تحقیق در عملیات پیشرفته

3

مدیریت نگهداری و تعمیرات

3

روشهای نوین نگهداری و تعمیر در راه آهن

3

کنترل اتوماتیک ترافیک

3

کنترل و علائم پیشرفته

3

ایمنی و قابلیت اعتماد در سیستمهای کامپیوتری

3

مباحث ویژه

3

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.2743.7138.fa.html
برگشت به اصل مطلب