دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمرات پایان ترم بتن نیمسال دوم 87-86

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نمرات پایان ترم درس بتن-نیمسال دوم 87-86

شماره دانشجویی

میانترم از 20

پایان ترم از 20

نمره نهایی از 18

84431191

11.6

18.5

15.62

84431119

14.96

16.5

14.62

84431502

9.65

17.5

14.57

86632041

14.32

15

13.40

84431137

5.4

15

12.06

84431182

14.7

12.5

11.58

84431057

7

11

9.30

84431101

16.1

7.5

8.58

84431208

13.22

8

7.98

83431107

0

5

3.75

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.2615.5099.fa.html
برگشت به اصل مطلب