دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
طراحی تیر بتن پیش­تنیده -پروژه پل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  طراحی تیر بتن پیش­تنیده

 

 

 

 

 

  بارم نمره طراحی تیر بتن پیش­تنیده

  نمره

 

  5%

  بارگذاری

  5%

  تحلیل

  2%

  دوام

  27%

  حالت حدی خدمت­پذیری(6+(7+10+4))

  2%

  حالت حدی خستگی

  12%

  حالت حدی مقاومت(6×2)

  6%

  جزئیات آرماتوربندی

  5%

  طراحی برشگیر

  4%

  طراحی دیافراگم

  2%

  حالت حدی ساخت و اجرا

  20%

  نقشه و لیستوفر

  5%

  متره و برآورد

  5%

  مشخصات فنی خصوصی

 

  اطلاعات عمومی (خواص مصالح)

  35

  مقاومت نمونه استوانه­ای بتن تیر (مگاپاسکال) fc

  400

  مقاومت فولاد (مگاپاسکال) fy

  200

  مدول ارتجاعی آرماتور (گیگاپاسکال) Es

  1860

  مقاومت نهایی فولاد پیش­تنیدگی (مگاپاسکال) fpu

  1674

  مقاومت جاری شدن فولاد پیش­تنیدگی (مگاپاسکال) fpy

  197

  مدول ارتجاعی فولاد پیشتنیدگی (گیگاپاسکال) Ep

  71/98

  سطح مقطع هر رشته پیشتنیدگی (میلیمترمربع)*

  * uncoated 7-wire low relaxation strands (grade 270), d=12.7 mm (ASTM A416, AASHTO M203)

  1-بارگذاری

 • مرده (اولیه، ثانویه)
 • زنده، ضریب افزایش دینامیکی
 • خروج از خط
 • ترکیب بارگذاری

    2-تحلیل

    2-1-تیرخارجی

 • لنگر
 • بار مرده
 • بار زنده
 • برش
 • بار مرده
 • بار زنده

    2-2-تیرداخلی

 • لنگر
 • بار مرده
 • بار زنده
 • برش
 • بار مرده
 • بار زنده

    3-دوام

 •   پوشش آرماتور

    4-طراحی در حالت حدی خدمت­پذیری

    4-1-تنش در تیر (وسط دهانه، ربع دهانه)

 • خصوصیات هندسی

    o کنترل ارتفاع حداقل تیر

    o عرض موثر بال فشاری تیر داخلی و خارجی

    o خواص هندسی مقطع غیرمرکب (تارخنثی، ممان اینرسی)

    o خواص هندسی مقطع مرکب تحت بارهای بلند مدت

    o خواص هندسی مقطع مرکب تحت بارهای کوتاه مدت

 • تنش­های مجاز کابل پیش­تنیدگی هنگام جک­زنی، پس از انتقال [1] و پس از افت پیش­تنیدگی
 • تنش­های مجاز بتن هنگام جک­زنی، پس از انتقال و پس از افت پیش­تنیدگی
 • تعیین تعداد و شکل و ترتیب اجرای کابل­های پیش­تنیدگی
 • تخمین افت­های پیش­تنیدگی (افت­های اولیه [2] +افت­های طولانی مدت [3] ) در طول تیر
 • محاسبه تنش­های تیر در هنگام انتقال (وسط دهانه، انتهای تیر)
 • محاسبه تنش­های تیر پس از تمام افت­ها (وسط دهانه، انتهای تیر)

    4-2-تغییرشکل و ترک

 • کنترل عرض ترک
 • کنترل نسبت عمق به دهانه
 • کنترل تغییرشکل (بارهای کوتاه مدت، بارهای بلندمدت)
 • تعیین میزان پیش­خیز

    5-کنترل خستگی

    6-کنترل حالت حدی نهایی (مقاومت)

 • تحلیل خمشی مقطع (وسط دهانه، ربع دهانه)
 • مقاومت خمشی
 • آرماتور حداقل و حداکثر
 •   تحلیل برشی مقطع (فاصله d از بر تکیه­گاه، ربع دهانه)

    -جزئیات آرماتوربندی

    7-1-ناحیه انتهایی کابل پیش­تنیدگی

    7-2-آرماتور

 • مهار آرماتور
 • قطع آرماتور
 • وصله آرماتور
 • فاصله آرماتور

    8-طراحی برشگیر (فاصله d از بر تکیه­گاه، ربع دهانه)

    9-طراحی دیافراگم

    10-نقشه

 • نقشه قالب­بندی
 • نقشه آرماتوربندی
 • لیستوفر

    11-متره و برآورد

    12-مشخصات فنی خصوصی

 • روش اجرا
 • مشخصات فنی مصالح و آزمایش­های مورد نیاز
 •  نحوه تامین مصالح

    [1] transfer

    [2] کوتاه­شدگی الاستیک، اصطکاک، جارفتگی کابل

    [3] خزش بتنن، وارفتگی کابل پیش­تنیدگی، جمع­شدگی بتن

   

 • نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
  http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.2045.fa.html
  برگشت به اصل مطلب