دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
طراحی دال-پروژه پل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  طراحی دال

 

  بارم نمره طراحی دال

  نمره

 

  5%

  بارگذاری

  10%

  تحلیل

  5%

  دوام

  20%

  حالت حدی مقاومت

  15%

  حالت حدی خدمت­پذیری

  5%

  حالت حدی خستگی

  8%

  جزئیات

  2%

  حالت حدی ساخت و اجرا

  15%

  نقشه و لیستوفر

  10%

  متره و برآورد

  5%

  مشخصات فنی خصوصی

        

اطلاعات عمومی

  25

  مقاومت نمونه استوانه­ای بتن دال (مگاپاسکال) fc

  400

  مقاومت فولاد (مگاپاسکال) fy

  200

  مدول ارتجاعی آرماتور (گیگاپاسکال) Es

  1-بارگذاری [1]

 • مرده (اولیه، ثانویه)
 • زنده، ضریب افزایش دینامیکی
 • خروج از خط
 • ترکیب بارگذاری

    2-تحلیل [2]

    2-1-بخش پیوسته

 • لنگر
 • بار مرده
 • بار زنده
 • برش
 • بار مرده
 • بار زنده

    2-2-بخش کنسول

 • لنگر
 • بار مرده
 • بار زنده
 • برش
 • بار مرده
 • بار زنده

    3-دوام [3]

 • پوشش آرماتور

    4-طراحی مقاومت [4]

 • خمشی
 • طراحی خمشی
 • آرماتور حداکثر (شکلپذیری)
 • آرماتور حداقل
 • برشی [5]

   5-کنترل خستگی [6]

   6-کنترل خدمت­پذیری

 • کنترل عرض ترک
 • کنترل نسبت عمق به دهانه

   7-جزئیات آرماتوربندی

 • مهار آرماتور
 • قطع آرماتور
 • وصله آرماتور
 • فاصله آرماتور

    8-نقشه

 • نقشه قالب­بندی
 • نقشه آرماتوربندی
 • لیستوفر

    9-متره و برآورد

    10-مشخصات فنی خصوصی

 • روش اجرا
 • مشخصات فنی مصالح و آزمایش­های مورد نیاز
 • نحوه تامین مصالح

    [1] نشریه 139 سازمان مدیریت

    [2] روش اجزای محدود، روش­های تقریبی

    [3] durability

    [4] روش مقاومت (رویکرد امریکایی، رویکرد اروپایی-کانادایی)، روش تنش مجاز

    [5] امکان فرض برنولی (مدل مقطعی، مدل خرپایی، مدل میدان فشاری اصلاح شده)، عدم امکان فرض برنولی (مدل کش و دستک فشاری)

    [6] fatigue

 • نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
  http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.2043.fa.html
  برگشت به اصل مطلب