دانشکده مهندسی راه آهن- بازدید علمی
بازدید از سایت ریلی پالایشگاه نفت ری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 
 
بازدید از سایت ریلی پالایشگاه نفت ری
در تاریخ 18/ 9/97 به سرپرستی دکتر مرتضی باقری و به همراهی آقایان گروسی معاون مدیرکل ناحیه تهران و نقی زاده رئیس گروه بازرگانی و بازاریابی با حضور دانشجویان کلاس مدیریت ریسک در راه آهن از ایستگاه راه آهن تهران ،پانل ایستگاه ، پاالایشگاه نفت ری بازدید صورت گرفت
خط رابط آپرین-بهرام در سال 1380 احداث گردیده است که عبور و توقف واگن های مخزن دار حامل مواد شیمیایی و خطرناک مایعات قابل اشتعال مثل نفت کوره و مازوت (کالاس خطر3 )و گاز مایع (کلاس خطر 2 )از ایستگاه راه آهن ری صورت می گیرد.علاوه بر این امور مربوط به واگذاری مخزن دار ، عملیات بارگیری و یا تخلیه مواد نفتی و گاز مایع ،تنظیم و تشکیل قطار ، تعمیرات و شستشوی مخازن در این ایستگاه انجام می گیرد.
ابتدای بازدید از ایستگاه راه آهن شروع شد که شامل 12 خط و 2 سکو می باشدو سپس از پانل ایستگاه بازدید صورت گرفت که قبول و اعزام و مانور محوطه صورت می گیرد. در این قسمت، مسئولیت مدیریت ترافیکی دیزل ها و مانور آنها ،تهیه ی برنامه ریزی و برنامه ی کاری و ابالغ و مدیریت صورت می گیردبا استفاده از نرم افزاری مشخص می شودکدام خط برای قبول قطار آماده است و آزاد است و کدام خط مشغول است و با توجه به دیدی که دارند وضعیت قطارها و دیزل ها و خطوط را مشخص می کنند.و با توجه به بی سیم هم هدایت می کنندسپس از سایت ریلی پالایشگاه نفت ری بازدید صورت گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14512.54985.fa.html
برگشت به اصل مطلب