دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- شکری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/28 | 

AWT IMAGE

 آقای  عباس شکری کوهی خیلی در تاریخ  28/76/94 ساعت  10:00 از پایان نامه خود با عنوان "تحلیل ترمز مکانیک خستگی چرخ با در نظر گرفتن ترمزهای دیسکی متصل به چرخ"  زیر نظر خانم دکتر پریسا حسینی تهرانی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: shokri.k.abbas@gmil.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.41901.fa.html
برگشت به اصل مطلب