دانشکده مهندسی راه آهن- »
دانشجویان دکتری مهندسی ماشین های ریلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/17 | 
دانشجویان دکتری مهندسی ماشین های ریلی 
 
ورودی ۹۵
ورودی۹۶
ورودی ۹۷
ورودی ۹۸
امین نظری 
محمدفرید خانصنمی
مهشاد عطایی


 
مهری ایزانلو
آرمین مویدی زاده
شاهین یوسفی

 
مسعود سلطان زاده
علیرضا سلیمانی خوشرو
شکیب صادقی
علیرضا کاردانیان
جواد گودینی


ورودی۹۹
ورودی۱۴۰۱
میلاد احتشامی
هادی قاسمی
احسان قافله باشی
محمدمهدی بابا

 
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.10601.27632.fa.html
برگشت به اصل مطلب