دانشکده مهندسی راه آهن- »
پایان نامه های خاتمه یاقته از سالهای قبل

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ردیف پدید آورندهع‍ن‍وان‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌م‍ح‍ل‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍اش‍م‍اره‌ رک‍ورد
1ب‍ن‍ی‌ج‍م‍ال‍ی‌، س‍ع‍ی‍دت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ و ف‍ای‍ده‌ ب‍زرگ‍راه‌ ق‍م‌ - ک‍اش‍ان‌ از ن‍ظر اق‍ت‍ص‍ادی‌۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸‭اپ۱11995
2رف‍ی‍ع‍ی‌، س‍رورت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ت‍ران‍زی‍ت‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍ح‍ور س‍رخ‍س‌ - ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌۲پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌۱۳۷۸‭اپ۲12811
3طاه‍رپ‍ور، ش‍ه‍ری‍ارزم‍ان‍ب‍ن‍دی‌ ح‍رک‍ت‌ ق‍طاره‍ای‌ ب‍اری‌۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۷۳‭اپ۳12812
4ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍اام‍ک‍ان‌س‍ن‍ج‍ی‌ اح‍داث‌ راه‌آه‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ش‍ه‍ری‌ ح‍د ف‍اص‍ل‌ م‍ی‍دان‌ آزادی‌ ت‍ا م‍ی‍دان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۷۴‭اپ۴12813
5ق‍س‍م‍ت‌، ک‍ری‍م‌م‍طال‍ع‍ه‌ و س‍اخ‍ت‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ ج‍ه‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍رم‍ز
 Studies on manufacturing of polymer based composite materials for brake systems
۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌۱۳۷۸‭اپ۵12814
6پ‍ورب‍اق‍ر ش‍ه‍ری‌، اح‍م‍دطراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ل‍غ‍زش‌ چ‍رخ‍ه‍ای‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍و۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۷۷‭اپ۶12815
7ع‍س‍ک‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ طول‍ی‌ ق‍طار ب‍اری‌۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌۱۳۷۸‭اپ۷12816
8م‍وم‍ن‍ی‌طاه‍ری‌، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌ واگ‍ن‌ ب‍اری‌ و س‍ه‍م‌ آن‌ در ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌ ح‍م‍ل‌ ب‍ار در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۷۸‭اپ۸12817
9ع‍ش‍ق‍ی‌ق‍دی‍ری‌، م‍ه‍ردادم‍ع‍ادلات‌ ح‍رک‍ت‌، پ‍ای‍داری‌ و اف‍زای‍ش‌ ب‍ار م‍ح‍وری‌ خ‍ودروه‍ای‌ ری‍ل‍ی‌ س‍ه‌م‍ح‍وره‌۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷‭اپ۹12818
10رض‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍وث‍ر در ب‍روز س‍وان‍ح‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۱۰پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌۱۳۷۷‭اپ۱۰12819
11ف‍ات‍ح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍رس‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍راف‍ی‍ک‌ راه‌آه‍ن‌۱۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌۱۳۷۰‭اپ۱۱12820
12ع‍اب‍دی‍ن‌پ‍ور، س‍ی‍ام‍ک‌ک‍ن‍ت‍رل‌ دور م‍وت‍ور ال‍ق‍ائ‍ی‌ س‍ه‌ف‍از ت‍وس‍ط ای‍ن‍ورت‍ر م‍ن‍ب‍ع‌ ج‍ری‍ان‌۱۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۷۳‭اپ۱۲12821
13ع‍ب‍اس‍ی‌خ‍زائ‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌ت‍اث‍ی‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ ب‍ر خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و رف‍ت‍ار س‍ای‍ش‍ی‌ چ‍دن‌ ن‍ش‍ک‍ن‌ آس‍ت‍م‍پ‍ر Bi-Mn-Cu۱۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۵‭اپ۱۳12822
14اس‍دی‌لاری‌، ع‍ل‍ی‌ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر در ک‍اه‍ش‌ پ‍دی‍ده‌ س‍ای‍ش‌ در پ‍ی‍راه‍ن‌ س‍ی‍ل‍ن‍در م‍وت‍وره‍ای‌ دوزم‍ان‍ه‌ دی‍زل‍ی‌۱۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌۱۳۷۴‭اپ۱۴12823
15ه‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍اطراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ای‍ن‍ورت‍رPWM س‍ه‌ف‍از 3KVA۱۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۷۳‭اپ۱۶12824
16رح‍ی‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍دب‍ررس‍ی‌ زه‍ک‍ش‍ی‌ ت‍ون‍ل‍ه‍ای‌ راه‌آه‍ن‌ ای‍ران‌۱۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۶‭اپ۱۸12825
17ص‍ف‍وی‌، ع‍طاا...ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ارت‍ع‍اش‍ی‌ ب‍ا روش‌ C.E.M۱۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۰‭اپ۱۹12826
18ض‍ی‍غ‍م‌، ب‍اب‍ک‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍رای‍ط و ک‍اب‍ی‍ن‌ در ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ GM از دی‍دگ‍اه‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‍ک‌۲۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۵‭اپ۲۰12827
19م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ن‍ص‍ورب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ س‍ت‍ون‌ ف‍ق‍رات‌ ن‍زد ل‍وک‍وم‍وت‍ی‍وران‍ان‌ [ص‍ح‍ی‍ح‌: ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وران‍ان‌] ب‍م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اب‍ت‍لا و ت‍ش‍دی‍د آن‍ه‍ا۲۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۶‭اپ۲۱12828
20رض‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ ش‍اس‍ی‌ خ‍اور LP814 ب‍ه‌ روش‌ ت‍واب‍ع‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ی‌ و اج‍زاء م‍ح‍دود۲۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۶‭اپ۲۲12829
21اک‍ب‍ری‌ ق‍م‍ص‍ری‌، م‍ص‍طف‍ی‌ت‍وج‍ی‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍ذف‌ گ‍ذرگ‍اه‌ ه‍م‌س‍طح‌ در ج‍ه‍ت‌ ب‍الاب‍ردن‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۲۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۷۷‭اپ۲۳12830
22ب‍وذری‌، ح‍م‍ی‍دب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍م‍ده‌ س‍وان‍ح‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۲۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷‭اپ۲۴12831
23ع‍م‍ادی‌، ق‍اس‍م‌آن‍ال‍ی‍ز وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ران‍زی‍ت‌ ک‍الا و ع‍وام‍ل‌ اس‍اس‍ی‌ در ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ران‍زی‍ت‍ی‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۲۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د س‍م‍ن‍ان‌۱۳۷۶‭اپ۲۵12832
24ت‍ل‍وح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍رخ‌طراح‍ی‌ م‍دل‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍س‍ل‍س‍ل‍ی‌ AHP ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وث‍رت‍ری‍ن‌ واح‍د س‍ی‍س‍ت‍م‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍خ‍ص‍ی‍ص‌ ک‍اران‍ه‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ و س‍ازم‍ان‌ راه‌آه‍ن‌ ج‌.ا.ا۲۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د س‍م‍ن‍ان‌۱۳۷۸‭اپ۲۶12911
25اوص‍ی‍اء، م‍ه‍دی‌ت‍اث‍ی‍ر ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ پ‍ل‍ه‌ای‌ ب‍ر رف‍ت‍ار س‍ای‍ش‍ی‌ چ‍دن‌ ن‍ش‍ک‍ن‌ آس‍ت‍م‍پ‍ر پ‍رم‍ن‍گ‍ن‍ز۲۷پ‌ ۱۳۷۵‭اپ۲۷12973
26ام‍ی‍دوار، ح‍م‍ی‍درض‍اب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ت‍ی‍ل‍ت‍ی‍ن‍گ‌ (Tilting) در واگ‍ن‍ه‍ای‌ م‍س‍اف‍ری‌۲۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷‭اپ۲۸12974
27طال‍ب‌ ب‍ی‍دخ‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ واگ‍ن‌ م‍س‍اف‍رب‍ری‌۲۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌۱۳۷۸‭اپ۲۹13213
28م‍ن‍ظم‌ک‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍اج‍ع‍ف‍ری‌ب‍اس‍م‍ن‍ج‌، رض‍اطراح‍ی‌ ( Trainsetخ‍ودک‍ش‍ش‌ ن‍م‍ودن‌ واگ‍ن‌ م‍س‍اف‍ری‌ ش‍رک‍ت‌ واگ‍ن‌ پ‍ارس‌)۳۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ت‍اک‍س‍ت‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ‭اپ۳۰13251
29ب‍ی‍رق‍دار، م‍ح‍س‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ در راه‌آه‍ن‌ ای‍ران‌۳۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد۱۳۷۳‭اپ۳۱13252
30دی‍وان‍دری‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ طرح‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ران‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌۳۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌۱۳۷۳‭اپ۳۲13253
31گ‍رام‍ی‌، رض‍ام‍دل‌س‍ازی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ و پ‍ای‍داری‌ ب‍وژی‌ س‍ه‌ م‍ح‍وره‌ ت‍وس‍ط روش‌ Component element۳۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌۱۳۷۸‭اپ۳۴13292
32ح‍س‍ن‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍دب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ زم‍ان‌ دوره‌ گ‍ردش‌ واگ‍ن‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌۳۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۷۸‭اپ۳۳13319
33ح‍س‍ن‌زاده‌ ث‍م‍ری‍ن‌، ت‍ورج‌ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ راب‍طه‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ک‍س‍ب‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ و ق‍درت‌ ن‍ه‍ادی‌ م‍وری‌ ب‍ا ت‍ع‍ارض‌ م‍دی‍ران‌ در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۳۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌۱۳۷۸‭اپ۳۵13552
34دول‍و، گ‍ل‍ن‍ازت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در اف‍زای‍ش‌ س‍ه‍م‌ ت‍ران‍زی‍ت‌ (ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ران‍زی‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ام‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آس‍ی‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍ف‍ق‍از) از طری‍ق‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۳۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد۱۳۷۹‭اپ۳۷13553
35غ‍ف‍اری‌، م‍ژده‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ران‍زی‍ت‌ ری‍ل‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ل‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ه‌۳۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ن‍ج‍ف‌آب‍اد)۱۳۷۸‭اپ۳۸13554
36ف‍ره‍ادزاده‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ه‍ی‍دورل‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ل‍ه‍ای‌ راه‌آه‍ن‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ش‍م‍ال‌۴۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌۱۳۷۸‭اپ۴۰13555
37وف‍ادار، ع‍ل‍ی‍رض‍ام‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌ خ‍ط، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وض‍ع‌ م‍وج‍ود، راه‍ک‍اره‍ا و ال‍وی‍ت‍ه‍ا۴۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌۱۳۷۹‭اپ۴۱13556
38ف‍ولادی‌، غ‍ض‍ن‍ف‍رب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ پ‍ذی‍رش‌ ی‍ا م‍ق‍اوم‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ اداره‌ ک‍ل‌ راه‌آه‍ن‌ اراک‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍اخ‍ت‍اری‌۴۲پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ (اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌)۱۳۷۷-۷۸‭اپ۴۲13557
39چ‍ی‍ت‌س‍از، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ب‍ل‍ن‍دم‍دت‌ م‍ع‍ادل‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‌.ا.ا۴۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۶‭اپ۴۳13558
40دری‍ک‍ون‍د، ع‍س‍گ‍رطراح‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ت‍ون‍ل‌ ب‍ر اس‍اس‌ ان‍درک‍ن‍ش‌ س‍ن‍گ‌ و س‍ازه‌۴۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌۱۳۷۷‭اپ۴۴13617
41زرن‍ش‍ان‍ی‌اص‍ل‌، ک‍ام‍ب‍ی‍زب‍ررس‍ی‌ ات‍ص‍ال‌ لای‍ه‌ ب‍اب‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ ی‍ات‍اق‍ان‌ ب‍رن‍ز پ‍ر س‍رب‌ ب‍ه‌ روش‌ ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌۴۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ ج‍ن‍وب‌۱۳۷۸‭اپ۴۶13618
42م‍ح‍م‍دن‍ژاد، م‍ه‍دی‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ چ‍ن‍د م‍وت‍ور ال‍ق‍ای‍ی‌ س‍ه‌ ف‍از در ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ چ‍ن‍د م‍ح‍وره‌۴۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌۱۳۷۹‭اپ۴۷13619
43اف‍ت‍خ‍ارزاده‌، ف‍ره‍ادب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ راه‌آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌۴۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌۱۳۷۹‭اپ۴۸13862
44ب‍اص‍ول‍ی‌، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍روج‌ از خ‍ط ق‍طار در راه‌آه‍ن‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ درخ‍ت‌ خ‍طا۴۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌، گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌۱۳۸۰‭اپ۴۹13863
45م‍لای‍ی‌، اب‍اذرح‍ف‍اظت‌ م‍وت‍ور C ۵در ب‍راب‍ر اض‍اف‍ه‌ب‍ار ب‍ه‌ روش‌ Sensorless۵۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌۱۳۷۹‭اپ۵۰13864
46اس‍دی‌، ج‍لال‌ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارم‍ن‍دان‌ ح‍وزه‌ س‍ت‍ادی‌ ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ درب‍اره‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍دو اس‍ت‍خ‍دام‌ ب‍ر ک‍ارای‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌۵۱پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌۱۳۷۹-۱۳۷۸‭اپ۵۱13865
47م‍ح‍ب‌پ‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ ج‌.ا.ا در س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ (W.T.O)۵۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌۱۳۷۹‭اپ۵۲13866
48پ‍ورش‍ک‍ور، ش‍ی‍داطراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ب‍رد ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ب‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر از طری‍ق‌ درگ‍اه‌ س‍ری‍ال‌۵۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌۱۳۷۹‭اپ۵۳13867
49م‍لان‍وری‌ ش‍م‍س‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ان‍ق‍ش‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ب‍روز ی‍ا ک‍اه‍ش‌ س‍وان‍ح‌ ری‍ل‍ی‌ (راه‌آه‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌)۵۴پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌۱۳۷۹‭اپ۵۴13868
50ش‍اه‍ن‍گ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍اب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ای‍ران‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ه‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ن‍اژ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ دی‍زل‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌ و ب‍رق‍ی‌۵۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد۱۳۷۹‭اپ۵۵13869
51غ‍لام‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در اف‍زای‍ش‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۵۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷‭اپ۵۶13870
52ع‍راق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ا در راه‌آه‍ن‌۵۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍م‍ران‌۱۳۸۰‭اپ۵۷13871
53ن‍ش‍اط اس‍ف‍ه‍لان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍واع‌ ت‍ش‍وی‍ق‍ات‌ و ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ در ان‍گ‍ی‍زش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ راه‌آه‍ن‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌۵۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز۱۳۷۸‭اپ۵۸13895
54م‍اه‍ر، ف‍رب‍دک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وت‍وره‍ای‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ در ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍راک‍ش‍ن‌۵۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ب‍رق‌۱۳۷۹‭اپ۵۹13896
55ت‍اک‍ی‌، ب‍ه‍روزن‍ق‍ش‌ ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ در ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ردد ق‍طاره‍ا در راه‌آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌۶۰پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‌ (اص‍ف‍ه‍ان‌)۱۳۸۰‭اپ۶۰13897
56رزازان‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ودارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ات‍ص‍ال‌ ب‍ن‍ادر ن‍وش‍ه‍ر و ف‍ری‍دون‍ک‍ن‍ار ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ س‍راس‍ری‌ راه‌آه‍ن‌ از طری‍ق‌ ق‍ائ‍م‍ش‍ه‍ر۶۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌۱۳۷۹‭اپ۶۱13898
57ع‍اب‍دپ‍ور، رق‍ی‍ه‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ روان‍ی‌ س‍ن‍گ‌پ‍ران‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ۱۰ ت‍ا ۱۳ س‍ال‍ه‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ خ‍طوط راه‌آه‍ن‌ ت‍ه‍ران‌۶۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌۱۳۸۰-۱۳۸۱‭اپ۶۲13899
58اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ م‍ح‍س‍ن‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ م‍س‍اف‍ری‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۶۳پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌۱۳۷۹‭اپ۶۳13900
59ص‍ف‍ائ‍ی‌، س‍اس‍ان‌روش‍ه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ س‍وان‍ح‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۶۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌۱۳۷۹‭اپ۶۴13959
60ع‍س‍ک‍رزاده‌، ح‍س‍ن‌پ‍ژوه‍ش‌ در پ‍ی‍اده‌س‍ازی‌ روش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ه‍دف‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‌.ا.ا و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ک‍ارب‍ردی‌۶۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌۱۳۷۹‭اپ۶۵13960
61ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ح‍م‍دج‍وادطراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍س‍ی‍ر راه‌آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌۶۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌۱۳۸۰‭اپ۶۶13970
62اک‍ب‍رزاده‌، ن‍گ‍ارطراح‍ی‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ س‍وئ‍ی‍چ‍ی‍ن‍گ‌ ف‍رک‍ان‍س‌ ب‍الا۶۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌۱۳۷۹‭اپ۶۷13971
63ده‍ق‍ان‌ م‍ن‍ش‍اوی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ات‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍وان‍ح‌ ری‍ل‍ی‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ب‍رای‌ س‍وان‍ح‌ خ‍روج‌ از خ‍ط۶۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌۱۳۸۰‭اپ۶۹14021
64دل‍ی‍ری‍ان‌، ف‍رزادب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اج‍رای‌ طرح‌ ک‍اران‍ه‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۷۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۸۰‭اپ۷۰14121
65ن‍ائ‍ی‍ج‌، ش‍ک‍را...ارزی‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍وج‍ود در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ر ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ اس‍اس‍ی‌ س‍الان‍ه‌۷۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۸۰‭اپ۷۱14122
66ب‍اب‍ائ‍ی‌ آب‍ک‍س‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ آم‍وزش‍ه‍ای‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ل‍ن‍دم‍دت‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد (ب‍ه‍ره‌وری‌) ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ " ۱۳۷۵ت‍ا۱۳۶۷ "۷۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍ائ‍م‌ش‍ه‍ر۱۳۷۹‭اپ۷۲14123
67ره‍ی‌، ک‍ام‍ران‌ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار خ‍طوط آه‍ن‌ در ه‍ن‍گ‍ام‌ وق‍وع‌ زل‍زل‍ه‌۷۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ن‍ج‍ف‌آب‍اد۱۳۸۰‭اپ۷۳14124
68ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ ک‍ارش‍ک‌ ، م‍ح‍م‍دب‍ه‍ب‍ود دوام‌ ت‍راورس‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ در راه‌آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ی‍اف‌ ف‍ل‍زی‌۷۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ف‍ن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌۱۳۷۸‭اپ ۷۵14294
69ده‍ق‍ان‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍س‍ع‍ودطراح‍ی‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ ت‍ون‍ل‌ راه‌آه‍ن‌ ش‍ی‍ب‍ل‍ی‌۷۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌۱۳۸۳‭اپ۷۷14425
70ن‍ظری‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌م‍ق‍ای‍س‍ه‌ خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و م‍ت‍ال‍ورژی‍ک‍ی‌ ج‍رخ‌ ق‍طار ت‍ول‍ی‍د ش‍ده‌ ب‍ه‌ روش‌ ف‍ورج‍ی‍ن‍گ‌ و ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌ گ‍ری‍ز از م‍رک‍ز و ب‍ررس‍ی‌ م‍زای‍ا وم‍ح‍دودی‍ت‍ه‍ای‌ ه‍ری‍ک‌۷۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ، م‍ت‍ال‍ورژی‌ ون‍ف‍ت‌۱۳۸۴‭اپ۷۸14426
71ن‍وروزی‌ ق‍زل‌ اح‍م‍د، ج‍وادب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ذب‌ ب‍ار ت‍ران‍زی‍ت‌ و ارائ‍ه‌ راه‌ح‍ل‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌۷۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ ) ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌۱۳۸۳-۱۳۸۴‭اپ۷۹14427
72ع‍ظی‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍دب‍ررس‍ی‌ وب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ دو م‍رح‍ل‍ه‌ ای‌ آن‍ی‍ل‌ ون‍رم‍ال‌ چ‍رخ‌ ق‍طار ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ روش‌ گ‍ری‍ز از م‍رک‍ز۸۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍دن‌ ، م‍ت‍ال‍ورژی‌ و ن‍ف‍ت‌۱۳۸۲‭اپ۸۰14428
73ع‍زی‍زی‌،ل‍ی‍لاام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از TMS ک‍ش‍وره‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ در ای‍ران‌۸۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌۱۳۸۳‭اپ۸۱14429
74ن‍س‍اج‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍دب‍ررس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ت‍م‍اس‌ پ‍روف‍ی‍ل‌ چ‍رخ‌ و ری‍ل‌ ق‍طار و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ اج‍زاء م‍ح‍دود۸۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌۱۳۸۲‭اپ۸۲14430
75س‍ی‍دن‍ژاد، ه‍اج‍رش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ف‍ش‍ک‌ ت‍رم‍ز ق‍طار در ن‍رم‌ اف‍زار ANSYS و ان‍ت‍خ‍اب‌ طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌۸۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍دن‌ ، م‍ت‍ال‍ورژی‌ و ن‍ف‍ت‌۱۳۸۳‭اپ۸۳14431
76خ‍ال‍وب‍اق‍ری‌، رض‍ات‍س‍ت‌ ال‍ت‍راس‍ون‍ی‍ک‌ چ‍رخ‍ه‍ای‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌(م‍ن‍وب‍ل‍وک‌) ح‍ی‍ن‌ س‍روی‍س‌ ق‍طار۸۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌۱۳۸۲‭اپ۸۴14432
77س‍ع‍ادت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍اب‍ررس‍ی‌ راه‌ ک‍اره‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۸۵پ‌م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ وپ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۲‭اپ۸۵14433
78ع‍ل‍م‌ خ‍واه‌، ح‍س‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ وب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ دوگ‍ان‍ه‌ ک‍وئ‍ن‍چ‌ و ت‍م‍پ‍رآل‍ی‍اژ ک‍ل‍گ‍ی‌ ق‍لاب‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ ق‍طار۸۹پ‌ ۱۳۸۲‭اپ۸۹14434
79داودی‌ م‍ن‍ج‍زی‌، ام‍ی‍ر اردلان‌ب‍ررس‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍طاره‍ای‌ س‍ری‍ع‌ ال‍س‍ی‍رب‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ری‌ درای‍ران‌۸۶پ‌ ۱۳۸۳‭اپ۸۶14435
80ش‍ف‍ق‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ چ‍دن‌ ADI ب‍ع‍ن‍وان‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ ف‍ولاد AISI4320 ف‍ورج‌ ش‍ده‌ ب‍رای‌ س‍اخ‍ت‌ چ‍رخ‌ دن‍ده‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍و۸۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍دن‌ ، م‍ت‍ال‍ورژی‌ و ن‍ف‍ت‌۱۳۸۳‭اپ۸۷14436
81ص‍ی‍دگ‍ر،م‍ه‍دی‌ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍رن‍ش‍ی‍ن‌ - ص‍ن‍دل‍ی‌ و ب‍دن‍ه‌ واگ‍ن‌ در ق‍طاره‍ای‌ م‍س‍اف‍رب‍ری‌۸۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌۱۳۸۱‭اپ۸۸14437
82م‍وس‍وی‌ زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌آن‍ال‍ی‍ز ش‍ک‍س‍ت‌ ق‍لاب‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ SA3 واگ‍ن‍ه‍ای‌ ب‍اری‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ازآل‍ی‍اژ ری‍خ‍ت‍گ‍ی‌ GS20MN5۹۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍دن‌ ، م‍ت‍ال‍ورژی‌ ون‍ف‍ت‌۱۳۸۳‭اپ۹۰14438
83م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ ج‍زن‍ی‌، رض‍اب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار در وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ران‍زی‍ت‌ ری‍ل‍ی‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‌.ا.ا (درداخ‍ل‌ ک‍ش‍ور)۹۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌(واح‍دت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌) ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌۱۳۸۴‭اپ۹۱14439
84ع‍ل‍م‌ خ‍واه‌، ح‍س‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ دوگ‍ان‍ه‌ ک‍وئ‍ن‍چ‌ و ت‍م‍پ‍ر آل‍ی‍اژ ک‍ل‍گ‍ی‌ ق‍لاب‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ ق‍طار۸۹پ‌ ۱۳۸۲‭اپ۸۹14440
85م‍ه‍دی‍زاده‌، س‍ج‍ادب‍رآورد وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ ری‍ل‍ی‌ در ای‍ران‌۹۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌۱۳۸۰-۱۳۸۱‭اپ۹۲14446
86ع‍ل‍ی‍ان‌ ن‍ژادی‌، م‍ح‍م‍درض‍اارائ‍ه‌ م‍دل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ه‍ا(DEA) ج‍ه‍ت‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارائ‍ی‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‍ی‌ (گ‍ار) راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۹۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌ ، واح‍د س‍م‍ن‍ان‌۱۳۸۰‭اپ۹۳14447
87ن‍ص‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍رت‍وج‍ی‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ راه‌ان‍دازی‌ ب‍ن‍در اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ام‍ی‍رآب‍اد در ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ران‍زی‍ت‍ی‌ ح‍م‍ل‌ ون‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ ک‍ش‍ور۹۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد وح‍س‍اب‍داری‌۱۳۸۰‭اپ۹۴14448
88رض‍ای‍ی‌، ج‍وادارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ س‍ی‍زده‌ گ‍ان‍ه‌ راه‌آه‍ن‌ ج‌.ا.ا. ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا۹۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌۱۳۸۱‭اپ۹۵14449
89ک‍اظم‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍ران‍زی‍ت‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍م‍ل‌ ون‍ق‍ل‌ اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍ور در طول‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍س‍ال‍ه‌ اول‌ ودوم‌ ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌۹۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۷۹-۱۳۸۰‭اپ۹۶14450
90آق‍اج‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ت‍اث‍ی‍ر PI و OCR ب‍ر روی‌ ض‍ری‍ب‌ K0۹۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌۱۳۸۱‭اپ۹۷14451
91س‍ت‍وده‌، اح‍درع‍ای‍ت‌ اص‍ول‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ در م‍س‍ی‍ر ی‍اب‍ی‌ راه‌آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ : (GIS) م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ( راه‌آه‍ن‌ رش‍ت‌ ب‍ه‌ ان‍زل‍ی‌ )۹۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌۱۳۸۱‭اپ۹۸14452
92ج‍دی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ررس‍ی‌ ، ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ و ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ق‍طاره‍ای‌ م‍ت‍ع‍ادل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ (Tilting trains)۹۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ . دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌۱۳۸۲‭اپ۹۹14453
93خ‍ورش‍ی‍دی‌، ک‍وروش‌ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍دان‍ه‍ای‌ ت‍ن‍ش‌ و ح‍رارت‌ ت‍رم‍وپ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ ن‍اش‍ی‌ از ش‍وک‌ ح‍رارت‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از س‍خ‍ت‍ک‍اری‌ ب‍ا ل‍ی‍زر۱۰۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍ودرو۱۳۸۱‭اپ۱۰۰14454
94ش‍ری‍ف‍ی‌، ش‍ه‍روزت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍طر ن‍اپ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍ب‌ ه‍ا در م‍س‍ی‍ر راه‌آه‍ن‌ م‍ی‍ان‍ه‌ - ب‍س‍ت‍ان‌ آب‍اد - ت‍ب‍ری‍ز۱۰۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌۱۳۸۱‭اپ۱۰۱14455
95خ‍ی‍ری‌، رض‍وان‌ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دلای‍ل‌ ع‍دم‌ اس‍ت‍ق‍ب‍ال‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از طرح‌ ب‍س‍ی‍ج‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ (ن‍ظام‌ پ‍ذی‍رش‌ و ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌) ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۱۰۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌۱۳۸۱‭اپ۱۰۲14456
96ج‍ن‍دق‍ی‌ ع‍لائ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ارائ‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ش‍دار ده‍ن‍ده‌ و ح‍ام‍ی‌ ام‍داد رس‍ان‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍وان‍ح‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ GIS و GPS۱۰۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌۱۳۸۱‭اپ۱۰۳14457
97ب‍اغ‍گ‍ر ب‍س‍ت‍ان‌ آب‍اد، ح‍س‍ن‌ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍رداری‌ گ‍ش‍ت‍اور م‍وت‍وره‍ای‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ س‍ه‌ ف‍از در ک‍ش‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ری‍ل‍ی‌۱۰۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌۱۳۸۲‭اپ۱۰۴14458
98ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌، م‍ج‍ی‍دت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍زان‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ب‍رت‍وس‍ع‍ه‌ م‍س‍ی‍ر ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍دی‍ران‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ارت‍ق‍اء آن‌ ه‍ا در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۱۰۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وح‍س‍اب‍داری‌۱۳۸۴‭اپ۱۰۵14698
99ج‍ه‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ ، ع‍ب‍دال‍رض‍ان‍ق‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ح‍م‍ل‌ ون‍ق‍ل‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌ در گ‍س‍ت‍رش‌ ش‍ه‍ر (ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ : ش‍ه‍رم‍رن‍د)۱۰۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د م‍رن‍د)۱۳۸۲‭اپ۱۰۶14699
100م‍ازن‍دران‍ی‌، ق‍ب‍ادال‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ راه‌آه‍ن‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌۱۰۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍ای‍ع‌۱۳۸۳-۱۳۸۴‭اپ۱۰۷14700
101ره‍ب‍ر، پ‍وی‍ان‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ددی‌ پ‍دی‍ده‌ خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ در پ‍اب‍ن‍ده‍ای‌ ف‍ن‍ری‌ PANDROL۱۰۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا۱۳۸۵‭اپ۱۰۸14701
102آی‍ن‌، ش‍ب‍ن‍م‌ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ طرح‌ ب‍رق‍ی‌ ک‍ردن‌ م‍س‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ - م‍ش‍ه‍د۱۰۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ )۱۳۸۳‭اپ۱۰۹14702
103اک‍ب‍ری‌ پ‍ن‍اه‌، ف‍رش‍ادب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ددی‌ خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍اب‍ن‍د ف‍ن‍ری‌۱۴ vossloh skl۱۱۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا۱۳۸۵‭اپ۱۱۰14703
104م‍وس‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌طراح‍ی‌ روش‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ س‍اخ‍ت‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍و درراه‌آه‍ن‌ ج‌.ا.ا. ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وآل‍س‍ت‍وم‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ورد۱۱۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌۱۳۸۵‭اپ۱۱۱14704
105ی‍ادی‌، پ‍وی‍اب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ م‍ت‍ال‍ورژی‍ک‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ س‍طح‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ چ‍رخ‌ ق‍طار ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ازس‍ازی‌ و دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ روی‍ه‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ WPS و PQR۱۱۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ت‍ه‍ران‌ ج‍ن‍وب‌)۱۳۸۵‭اپ۱۱۲14705
106ن‍ص‍ی‍ری‌ واح‍د، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر درت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ م‍ت‍خ‍ذه‌ در خ‍ص‍وص‌ ب‍ازس‍ازی‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ ف‍رس‍وده‌ ی‍اخ‍ری‍د ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍و ن‍و در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۱۱۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ق‍زوی‍ن‌) ،دان‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ وم‍دی‍ری‍ت‌۱۳۸۴-۱۳۸۵‭اپ۱۱۳14706
107ن‍ح‍وی‌، ع‍ب‍اس‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍راف‍زای‍ش‌ س‍ه‍م‌ ب‍ازارب‍خ‍ش‌ ب‍اری‌ راه‌آه‍ن‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اراک‌۱۱۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د اراک‌ )۱۳۸۱-۱۳۸۲‭اپ۱۱۴14707
108ح‍ی‍دری‍ان‌،غ‍زال‍ه‌ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‍ی‌ ق‍طار س‍ری‍ع‌ ال‍س‍ی‍ر( ( T G V اص‍ف‍ه‍ان‌ - ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ GIS۱۱۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۵‭اپ۱۱۵14708
109م‍وس‍وی‌، آزاده‌ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ رخ‍داد س‍ی‍لاب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و م‍دل‌ س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ خ‍ودک‍ار:م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : ب‍خ‍ش‍ی‌ از ح‍وض‍ه‌ رودخ‍ان‍ه‌ ت‍الارق‍ائ‍م‌ ش‍ه‍ر ح‍دف‍اص‍ل‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ پ‍ل‌ س‍ف‍ی‍د - زی‍رآب‌ ازم‍ح‍ور ش‍م‍ال‌۱۱۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌۱۳۸۵‭اپ۱۱۶14714
110زم‍ان‍ی‌، آرش‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍وان‍ه‌ ج‍دار ض‍خ‍ی‍م‌ FGM ب‍ااع‍م‍ال‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و ح‍رارت‍ی‌ در م‍وت‍ور اح‍ت‍راق‌ داخ‍ل‍ی‌۱۱۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر۱۳۸۵‭اپ۱۱۷14715
111ج‍لال‍ی‌ م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازروش‌ BSC در اداره‌ ک‍ل‌ راه‌آه‍ن‌ ش‍رق‌ ک‍ش‍ور(م‍ح‍ور م‍ش‍ه‍د - ب‍اف‍ق‌)۱۱۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۸۴‭اپ۱۱۸14718
112پ‍ن‍ج‍ه‌ خ‍ام‍ن‍ه‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍وث‍ردر ب‍روز س‍وان‍ح‌ ری‍ل‍ی‌۱۱۹پ‌ش‍رک‍ت‌ ق‍طاره‍ای‌ م‍س‍اف‍ری‌ رج‍اء ، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌۱۳۸۴‭اپ۱۱۹14746
113س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌، س‍ه‍ی‍لاب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ازام‍ک‍ان‍ات‌ رف‍اه‍ی‌۷۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌(واح‍دت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌)۱۳۸۱‭اپ۷۴14747
114ت‍اک‍ی‌، م‍ج‍ی‍دم‍دل‌ س‍ازی‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ خ‍روج‌ از خ‍ط ب‍وژی‌ ب‍اری‌ س‍ه‌ ت‍ک‍ه‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ع‍ب‍وراز ق‍وس‌۱۲۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ وم‍ه‍ن‍دس‍ی‌۱۳۸۵‭اپ۱۲۰14748
115رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ن‍وس‍ازی‌ ن‍ظام‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ ح‍م‍ل‌ ون‍ق‍ل‌۱۲۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌۱۳۸۴‭اپ۱۲۱14749
116ع‍ب‍اس‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ رض‍اب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ف‍ش‍ک‌ ت‍رم‍ز ب‍ی‌ م‍ت‍ال‌ ازچ‍دن‌ خ‍اک‍س‍ت‍ری‌ - چ‍دن‌ داک‍ت‍ی‍ل‌۱۲۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۵‭اپ۱۲۲14750
117ی‍وس‍ف‍ی‍ان‌، ه‍اج‍رم‍طال‍ع‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر خ‍واص‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ای‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍راس‍اس‌ پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ ب‍ازی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ س‍اخ‍ت‌ ت‍راورس‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌۱۲۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ون‍ف‍ت‌۱۳۸۴‭اپ۱۲۳14751
118ف‍ه‍ی‍م‍ی‍ان‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍ئ‍وری‌ و ت‍ج‍رب‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ض‍ری‍ب‌ ه‍دای‍ت‌ ح‍رارت‍ی‌ م‍واد اص‍طک‍اک‍ی‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌۱۲۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و ن‍ف‍ت‌۱۳۸۴‭اپ۱۲۴14752
119ن‍ظری‌، ع‍ب‍اس‌ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و رض‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍ری‌ واح‍ده‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۱۲۵پ‌م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌۱۳۸۴-۱۳۸۵‭اپ ۱۲۵14770
120م‍وس‍وی‌ زاده‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ج‍وش‌ س‍رب‍ه‌س‍ر ج‍رق‍ه‌ ای‌ ری‍ل‍ه‍ای‌ راه‌ آه‍ن‌۱۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌۱۳۸۵‭اپ ۱۵14771
121خ‍رم‌ س‍ی‍ف‌ ال‍ل‍ه‍ی‌، س‍ع‍ی‍دان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ واگ‍ن‍ه‍ای‌ ب‍اری‌ راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (ن‍م‍ون‍ه‌: واگ‍ن‍ه‍ای‌ ۳۴۸ ه‍زاری‌ و ۳۴۹ ه‍زاری‍)۱۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ده‍اق‍ان‌۱۳۸۵‭اپ ۱۷14772
122اح‍س‍ان‍ی‌ رودی‌، اح‍س‍ان‌طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ م‍رزی‌ ای‍ران‌ و اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ازارچ‍ه‌ م‍رزی‌۳۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌۱۳۸۴‭اپ ۳۶14773
123درخ‍ش‍ن‍ده‌، ب‍اب‍ک‌ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ت‍ری‍ب‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ م‍واد اص‍طک‍اک‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ لاس‍ت‍ی‍ک‌۳۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و ن‍ف‍ت‌۱۳۸۵‭اپ ۳۹14774
124م‍ی‍رب‍اق‍ری‌، س‍ی‍دم‍ج‍ت‍ب‍ی‌ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ از ک‍ار و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌- ادارات‌ م‍رک‍زی‌۴۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۸۵‭اپ ۴۵14775
125ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍دع‍ل‍ی‌آن‍ال‍ی‍ز ت‍ن‍ش‍ی‌ م‍ح‍وره‍ای‌ راه‌ آه‍ن‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ش‍ک‍س‍ت‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ چ‍ق‍رم‍گ‍ی‌ ش‍ک‍س‍ت‌۶۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز۱۳۸۵‭اپ ۶۸14776
126م‍ل‍ک‍وت‍ی‌ خ‍واه‌، رض‍اش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ رف‍ت‍ار خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ ری‍ل‌ راه‌آه‍ن‌۱۲۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر۱۳۸۵‭اپ ۱۲۶14810
127رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍دب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ردر ب‍روز س‍وان‍ح‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ( راه‌ آه‍ن‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ - س‍ال‌۸۵ )۱۲۷پ‌ ۸۵‭اپ ۱۲۷14811
128رض‍وی‌، س‍پ‍ی‍ده‌ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ آم‍ی‍زه‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ل‍ی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌ ب‍ازی‍اف‍ت‍ی‌ م‍ورد م‍ص‍رف‌ در ت‍راورس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌۱۲۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌۱۳۸۶‭اپ ۱۲۸14819
129دارای‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ک‍س‍ت‌ در ری‍ل‍ه‍ای‌ راه‌ آه‍ن‌۱۲۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌۱۳۷۴‭اپ ۱۲۹14897
130ق‍ن‍ب‍ری‌ ، آرش‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ب‍وژی‌ ZK3 ه‍ن‍گ‍ام‌ ع‍ب‍ور از م‍س‍ی‍ر ق‍وس‍ی‌ ش‍ک‍ل‌۱۳۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌۱۳۸۶‭اپ ۱۳۰14966
131ش‍ه‍ن‍ی‍ا ، ف‍ره‍ادم‍دل‍س‍ازی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ق‍طاره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌۱۳۱پ‌دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر۱۳۸۵‭اپ ۱۳۱14968
132اوج‍اق‍ی‌ م‍ی‍ر ک‍وه‍ی‌، ن‍اه‍ی‍دب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ارت‍ق‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ف‍راگ‍ی‍ر (س‍ی‍ار) در س‍ازم‍ان‌ راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۵۱۳۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۶‭اپ ۱۳۲14969
133ف‍ت‍وح‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ع‍ال‌ ب‍وژی‌ ه‍ای‌ ق‍طار۱۳۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۶‭اپ ۱۳۳14974
134رف‍ی‍ع‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ و آن‍ال‍ی‍ز ت‍ن‍اس‍ب‌ س‍خ‍ت‍ی‌ چ‍رخ‌ و ری‍ل‌۱۳۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌۱۳۸۷‭اپ ۱۳۴14976
135م‍ح‍ل‍وج‍ی‌ ، وح‍ی‍دت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍زی‌ پ‍روف‍ی‍ل‌ چ‍رخ‌ ب‍ر اث‍ر س‍ای‍ش‌ در وق‍وع‌ خ‍روج‌ از خ‍ط۱۳۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌۱۳۸۶‭اپ ۱۳۵14986
136خ‍رم‌ ، ام‍ی‍رش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ب‍وژی‌ ب‍اری‌ س‍ه‌ ت‍ک‍ه‌ روس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ آن‌ در ش‍رای‍ط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ خ‍ط۱۳۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌ )۱۳۸۵‭اپ ۱۳۶14988
137ق‍ن‍ب‍ری‌ ، ه‍ادی‌ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍اری‌ و ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ادارات‌ م‍رک‍زی‌ (س‍ت‍ادی‌) راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۱۳۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد ب‍ن‍اب‌۱۳۸۷‭۱۳۷ اپ14996
138ک‍م‍ال‍ی‌ ، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ن‍ق‍ش‌ اص‍ل‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ اراده‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍ان‍ون‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ق‍رارداده‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌۱۳۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۸۷‭۱۳۸ اپ15036
139ج‍م‍ال‌ ان‍ارک‍ی‌ ، م‍ری‍م‌س‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ س‍ای‍ش‌ و اص‍طک‍اک‌ م‍واد اص‍طک‍اک‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ لاس‍ت‍ی‍ک‌ ب‍ا ض‍ری‍ب‌ اص‍طک‍اک‌ پ‍ای‍ی‍ن‌۱۳۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌۱۳۸۷‭۱۳۹ اپ15043
140غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، س‍ه‍ی‍لاس‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ه‍ای‌ PTFE - PA66۱۴۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌۱۳۸۷‭۱۴۰اپ15044
141ح‍س‍ی‍ن‌ آب‍ادی‌ ، ع‍ل‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍ای‍ش‌ چ‍رخ‌ و ری‍ل‌۱۴۱پ‌ ۱۳۸۷‭۱۴۱ اپ15045
142ص‍ادق‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍رب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ گ‍ذرگ‍اه‍ه‍ای‌ ه‍م‌ س‍طح‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ج‍اده‌ ای‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ و ش‍دت‌ ت‍ص‍ادف‌۱۴۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د۱۳۸۷‭۱۴۲ اپ15049
143م‍لارم‍ض‍ان‍ی‌، ن‍ازی‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رواب‍ط م‍دی‍ری‍ت‌ و ن‍ی‍روی‌ ک‍ار در اف‍زای‍ش‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (رج‍اء)۱۴۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور۱۳۸۷‭۱۴۳ اپ15050
144ن‍ج‍ات‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ات‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ون‍ل‌ ه‍ای‌ راه‌ آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اطلاع‍ات‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و ب‍ر ج‍ا۱۴۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌۱۳۸۷‭۱۴۴ اپ15051
145ت‍وص‍ی‍ف‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍ی‍وب‌ در م‍ح‍وره‍ای‌ ق‍طار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍ازرس‍ی‌۱۴۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌۱۳۸۷‭۱۴۵ اپ15057
146ص‍ادق‍ی‌ ، ای‍م‍ان‌م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ م‍اش‍ی‍ن‌ س‍وزن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ راه‌ آه‍ن‌ ب‍ا اع‍م‍ال‌ ف‍ی‍ل‍ت‍ر ک‍ال‍م‍ن‌۱۴۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۸۷‭۱۴۶اپ15058
147ک‍ری‍م‍ی‌ دروی‍ی‌، ف‍رش‍ی‍دارائ‍ه‌ م‍ت‍دول‍وژی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ در ای‍ران‌۱۴۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۸۷‭۱۴۷اپ15059
148ن‍س‍ودی‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌م‍دل‍س‍ازی‌ دو ب‍ع‍دی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ خ‍ط راه‌ آه‍ن‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ری‍دگ‍ی‌ چ‍رخ‌۱۴۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۸۷‭۱۴۸ اپ15060
149خ‍دادادی‌ ، ع‍ل‍ی‌ارزی‍اب‍ی‌ روش‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ اطلاع‍ات‌ س‍ن‍س‍وری‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ق‍طار۱۴۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۸۷‭۱۴۹ اپ15067
150اوی‍ارح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍اب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد و ع‍ل‍ل‌ ت‍اخ‍ی‍ر در ان‍ج‍ام‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ در راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌۱۵۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌۱۳۸۸‭۱۵۰اپ15086
151ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ، ف‍اطم‍ه‌س‍ن‍ج‍ش‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا روی‍ک‍رد AHP۱۵۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد۱۳۸۸‭۱۵۱ اپ15111
152اکبری ‍‌‌‍، صالح ارزیابی سازگاری الکترومغناطیسی محور با محیط الکترومغناطیسی تراکشن برقی بر اساس مدلسازی و شبیه سازی نرم افزاری پ‌۱۵۲دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۸‭۱۵۲ اپ15112
153      15113
154      15114
155طاه‍رخ‍ان‍ی‌ ، س‍ی‍ن‍اطراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍ه‍ارب‍ن‍ده‍ای‌ واگ‍را ب‍ا پ‍ی‍ون‍د ق‍ائ‍م‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ح‍داک‍ث‍ر اس‍ت‍ه‍لاک‌ ان‍رژی‌ ل‍رزه‌ ای‌۱۵۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌۱۳۸۸‭۱۵۳اپ15115
156ث‍ام‍ن‍ی‌ ، ام‍ی‍رت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ SMAW ب‍ر ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ ف‍ولاده‍ای‌ ک‍رب‍ن‌ م‍ت‍وس‍ط ب‍م‍ن‍ظور ت‍ع‍م‍ی‍ر ع‍ی‍وب‌ س‍طح‍ی‌ ری‍ل‌۱۵۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌۱۳۸۸‭۱۵۴ اپ15116
157ک‍ت‍اب‍چ‍ی‌ ، ص‍اب‍رب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍خ‍رب‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ل‍ق‍ی‌ ب‍ان‍داژ چ‍رخ‍ه‍ای‌ ق‍طار و ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ب‍ص‍ورت‌ ن‍اب‍ه‍ن‍گ‍ام‌(Off-line)۱۵۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز۱۳۸۸‭اپ ۱۵۵15144
158اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ااص‍ول‌ و م‍ق‍ررات‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ار ب‍ا راه‌ آه‍ن‌ (COTIF)۱۵۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌۱۳۸۸‭اپ۱۵۶15145
159ب‍اب‍اب‍ی‍ک‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ش‍ی‍ب‌ و ف‍راز ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ در راه‌ آه‍ن‌۱۵۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر طوس‍ی‌۱۳۸۸‭اپ ۱۵۷15146
160غ‍لام‍ی‌ ، ن‍اص‍رت‍اث‍ی‍ر خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌ ش‍رک‍ت‌ راه‌ آه‍ن‌۱۵۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ف‍ی‍روزک‍وه‌۱۳۸۸‭اپ۱۵۸15147
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.10601.18413.fa.html
برگشت به اصل مطلب