قطب فناوری کاتالیست‌های ناهمگن- ارائه خدمات
خدمات قابل ارائه در مرکز تحقیقات کاتالیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/13 | 
خدمات قابل ارائه در مرکز تحقیقات کاتالیست
تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی انواع مختلف کاتالیست‌ها (BET، FT-IR، HPLC، TPR، TPO و...)
انجام تست‌های راکتوری برای فرایندهای مختلف کاتالیستی
تدوین دانش فنی ساخت کاتالیست‌های فرایندهای مختلف در مقیاس آزمایشگاهی
تعیین سینتیک واکنش‌های مختلف کاتالیستی
مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرایندهای مختلف کاتالیستی
مهندسی سیال‌سازی و استفاده از راکتورهای بستر سیال در انجام واکنش‌های گاز – جامد
نشانی مطلب در وبگاه قطب فناوری کاتالیست‌های ناهمگن:
http://idea.iust.ac.ir/find-148.19090.62152.fa.html
برگشت به اصل مطلب