دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/25 | 
تسلیت به آقای حسن خادم نیایی (معاون محترم امور اداری دانشگاه)
با نهایت تاسف با خبر شدیم مادر آقای حسن خادم نیایی به رحمت ایزدی پیوسته اند.
کانون بازنشستگان دانشگاه درگذشت مرحومه مادر آقای حسن خادم نیایی را به ایشان و بازماندگان محترم تسلیت عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.19192.60429.fa.html
برگشت به اصل مطلب