اداره تغذیه- کارکنان
کارکنان اداره تغذیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/24 | 
      نام خانوادگی :  ترابی
      نام :  مسعود 
     سمت: کارشناس اجرایی و  انبار دار
     تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۴۵۵ 
     تلفن داخلی: ۲۴۴۰                
    پست الکترونیکی:  Torabi_miust.ac.ir

      نام خانوادگی : مرادی
       نام : سید محمد 
     سمت: کارشناس خرید
     تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۴۵۵ 
     تلفن داخلی: ۴۱۹۶                
    پست الکترونیکی:  

      نام خانوادگی : تقی زاده
      نام :  الهه
     سمت: کارشناس بهداشت و محیط
     تلفن مستقیم:۷۷۲۴۰۵۴۳   
     تلفن داخلی: ۴۱۵۰                 
    پست الکترونیکی: taghizadeheiust.ac.ir

                  نام خانوادگی : 
                نام :  
                سمت: 
               تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۱۶۵   
                تلفن داخلی: ۲۴۲۱            
               پست الکترونیکی:  
               نام خانوادگی : 
               نام : 
               سمت: 
              تلفن مستقیم:   
              تلفن داخلی:                   
  پست الکترونیکی:
     نام خانوادگی : 
      نام : 
     سمت: کارشناس اتوماسیون تغذیه
     تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۵۴۰(۲۴۹۵)  
     تلفن داخلی: ۲۴۹۵             
   پست الکترونیکی: Mgholiiporiust.ac.ir
      نام خانوادگی : کراکا
      نام :  مصطفی
      سمت: کارشناس بهداشت و ایمنی مواد
      تلفن مستقیم:۷۷۲۴۰۵۴۳   
      تلفن داخلی: ۴۱۹۶                 
  پست الکترونیکی:    
   m.kraka۱۳۶۸۴۱gmail.com 
      نام خانوادگی : گرشاسب زاده
      نام : حیدر
     سمت:کارپرداز
     تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۱۶۵  
     تلفن داخلی: ۲۴۲۱           
   پست الکترونیکی:  Torabi_miust.ac.ir
    نام خانوادگی :. یگانه.
      نام :  رضا
     سمت: کارشناس فناوری اطلاعات و تغذیه
     تلفن مستقیم:  ۷۷۲۴۰۲۳۳ 
     تلفن داخلی: ۲۴۷۸
   پست الکترونیکی:  yeganehriust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه اداره تغذیه:
http://www.iust.ac.ir/find-130.17994.50838.fa.html
برگشت به اصل مطلب