دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی- معرفی شرکت توسعه تکفا
رزومه شرکت تکفا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/27 | 

-

نشانی مطلب در وبگاه دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-120.17671.48674.fa.html
برگشت به اصل مطلب