Service & Support- اداره کارپردازی
معرفی اداره کارپردازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اداره کارپردازی به عنوان یک از ادارات زیر مجموعه مدیریت امور خدمات و پشتیبانی می باشد که از اهم وظایف و مسئولیتهای آن میتوان برگزاری مناقصه ها و مزایده ها، خرید کلیه لوازم تجهیزات برقی و مکانیکی و تأسیساتی مربوط به کلیه واحدهای دانشگاه، خرید مصالح و خرید تجهیزات برق فشار قوی و فشار ضعیف را نام برد و از واحدهای امور مالی، امور قراردادها، امور اصناف، امور مزایده ها، امور سفارشات خارجی و واحد کارپردازی تشکیل گردیده است که خلاصه وظایف هر یک از واحدها به شرح ذیل می باشد.

   

  واحد مالی

نظارت بر اسناد مالی، پرداخت فاکتور پیمانکاران و ....

  واحد قراردادها

تنظیم مناقصات و شرایط آماده سازی پاکات مناقصه، جلسات جهت کارشناسان کمیسیون مناقصه و ...

 واحد اصناف

تهیه و تنظیم شرایط واگذاری واحدهای صنفی دانشگاه طبق شرایط و آئین نامه های مربوطه و .... 

واحد مزایده ها

فروش ضایعات و خارج نمودن اموال اسقاطی طبق آئین نامه های مربوطه و تنظیم و فروش ضایعات، بارگیری و خروج آن از دانشگاه.

واحد سفارشات خارجی

اخذ مجوز از وزارت بازرگانی و کلیه ادارات مربوط به ورود کالا و ترخیص از گمرک و ...

واحد کارپردازی

خرید کلیه لوازم و تجهیزات موردنیاز دانشگاه.

نشانی مطلب در وبگاه Service & Support:
http://idea.iust.ac.ir/find-105.14534.38873.fa.html
برگشت به اصل مطلب