بایگانی بخش آئین نامه های پژوهشی

img_yw_news
شنبه ۲ آبان ۱۳۸۸ -

زیر بخش آئین نامه های پژوهشی

شرح دریافتآئین نامه حق الزحمه کار دانشجو یی آئین نامه اعطای تسهیلات فرصت مطالعاتی شیوه نامه نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیدهآئین نامه تشویق ارجاع به مقالات نمایه دار ISI آئین نامه اعتبار پژوهشی GRANT