بایگانی بخش رزومه اساتید صنعتی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ -

دکتر سعید رستگاری

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ -

دکتر سعید شبستری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ -

دکتر حسن ثقفیان

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ -

دکتر شهرام خیراندیش

img_yw_news
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

دکتر سیدمحمدتقی صالحی

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ -

دکتر مرتضی تمیزی فر

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ -

دکتر علیرضا ایوانی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۰ -

دکتر مهدی دیواندری

img_yw_news
سه شنبه ۶ دی ۱۳۹۰ -

دکتر علیرضا خاوندی

img_yw_news
شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۰ -

دکتر محمد شاهمیری

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۷ -

دکتر مصطفی تفضلی یزدی

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۷ -

دکتر جلال حجازی

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۷ -

دکتر محمدمهدی تقی ئی