بایگانی بخش دانشجویان ممتاز دانشکده ریاضی در جشن سال ۱۴۰۱