بایگانی بخش تاریخ رویدادها

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

شروع انتخاب واحد

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

شروع کلاس ها

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

حذف و اخذ

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

حذف اضطراری

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

پایان کلاس‌ها

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

شروع امتحانات

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

پایان مهلت قفل نمرات