بایگانی بخش جزوات و کتب مفید

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۱ -

اصول کوانتوم الکترونیک و محاسبات کوانتومی نوری

نام کتاب: اصول کوانتوم الکترونیک و محاسبات کوانتومی نوریمولفان: دکتر شهرام محمد نژاد و مهندس معصومه طاهر خانیچاپ اول: 1391موضوع: کوانتوم و فوتون