برگزاری گردهمائی در سطح بین‌المللی

  برگزاری گردهمائی در سطح بین‌المللی :  

  برگزاری همایش‌های بین‌المللی توسط دستگاههای اجرائی منوط به تصویب هیأت محترم وزیران است. پیشنهاد برگزاری همایش بین‌المللی باید حداقل شش ماه قبل از تاریخ برگزاری همایش به هیأت وزیران ارائه گردد. لذا لازم است پس از تصویب برگزاری همایش در معاونت پژوهشی دانشگاه، اطلاعات لازم از قبیل نام، هدف و نتایج احتمالی برگزاری همایش، کشورها و یا سازمانهای شرکت‌کننده و همچنین برآورد تقریبی هزینه‌های برگزاری جهت ارسال درخواست به مرکز همکاریهای علمی و بین‌المللی وزارت و طرح در هیأت وزیران به معاونت بین الملل دانشگاه ارسال شود تا به همراه نامه‌ درخواست رئیس دانشگاه اقدامات بعدی صورت گیرد.

  لازم به ذکر است در این مورد فرم اطلاعات برگزاری همایش در معاونت بین الملل دانشگاه موجود می‌باشد و می‌بایست توسط دانشکده/پژوهشکده درخواست‌کننده برگزاری همایش تکمیل و توسط نامه‌ای حداقل شش ماه و نیم قبل از تاریخ مورد نظر برای برگزاری همایش به این دفتر ارسال گردد.