33

مشخصات کلی دوره

  - تعریف و هدف:

  دوره کارشناسی مهندسی شیمی یکی از دوره های آموزش عالی است و هدف از تأسیس آن تربیت کارشناسان ماهر برای اداره صنایع شیمیایی و بهره برداری از آنها است. مجموعه دروس ی که متعلق به این دوره است، ترکیبی از دروس علوم پایه مهندسی، دروس اصلی مهندسی شیمی و دروس تخصصی و اختیاری در زمینه های وابسته به رشته مهندسی شیمی است.

  - طول دوره و شکل نظام:

  طول این دوره 4 سال است که شامل یک دوره کارآموزی است. کلیه دروس آن در 8 ترم (نیمسال تحصیلی) برنامه ریزی می شود و علاوه بر دروس و کارگاه و پروژه، یک دوره دو ماهه نیز به کارآموزی اختصاص می یابد، طول هر نیمسال 16 هفته آموزش کامل است. هر واحد درسی نظری به مدت 16 ساعت و عملی به مدت 48 یا 32 ساعت و کارگاهی به مدت 48 ساعت در طول نیمسال (16 هفته) تدریس می‌گردد.

  - واحدهای درسی:

  تعداد کل واحدهای درسی این دوره 142 واحد درسی و 2 واحد کارآموزی (بدون احتساب در سقف واحدها) بشرح زیر می­باشد:

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  1

  دروس عمومی

  22 واحد

  2

  دروس پایه

  44 واحد

  3

  دروس اصلی

  58 واحد

  4

  دروس تخصصی

  12 واحد

  5

  دروس انتخابی

  6 واحد

  6

  کارآموزی

  2 واحد

  جدول (2)- درس های پایه دوره کارشناسی مهندسی شیمی

  * = پیش نیاز همزمان

 

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  پیشنیاز یا زمان ارائه درس

  11

  ریاضی 1

  3

  _

  12

  ریاضی 2

  3

  ریاضی 1

  13

  معادلات دیفرانسیل

  3

  ریاضی 1_ ریاضی 2 *

  14

  ریاضیات مهندسی

  3

  معادلات دیفرانسیل_ریاضی 2

  15

  محاسبات عددی

  2

  معادلات دیفرانسیل

  16

  فیزیک 1

  3

  _

  17

  فیزیک 2

  3

  فیزیک 1

  18

  آزمایشگاه فیزیک 1

  1

  فیزیک 1 *

  19

  آزمایشگاه فیزیک 2

  1

  فیزیک 2 *

  20

  شیمی عمومی مهندسی شیمی

  3

  _

  21

  آزمایشگاه شیمی عمومی

  1

  شیمی عمومی مهندسی شیمی

  22

  شیمی آلی مهندسی شیمی

  3

  شیمی عمومی مهندسی شیمی

  23

  آزمایشگاه شیمی آلی مهندسی شیمی

  1

  شیمی آلی مهندسی شیمی

  24

  شیمی تجزیه

  3

  شیمی عمومی مهندسی شیمی

  25

  آزمایشگاه شیمی تجزیه

  1

  شیمی تجزیه *

  26

  کارگاه عمومی

  1

  _

  27

  نقشه کشی صنعتی

  2

  _

  28

  برنامه نویسی کامپیوتر

  3

  _

  29

  استاتیک و مقاومت مصالح

  3

  فیزیک 1

  30

  کارگاه نرم افزار مهندسی

  1

  برنامه نویسی کامپیوتر – محاسبات عددی *

  جدول (3)- درس های اصلی دوره کارشناسی مهندسی شیمی

  * = پیش نیاز همزمان

  ردیف

  نام درس

  تعداد

  واحد

  پیش نیاز یا زمان ارائه درس

  31

  آشنایی بامهندسی شیمی

  2

  -

  32

  موازنه انرژی ومواد

  4

  -

  33

  ترمودینامیک مهندسی شیمی 1

  3

  معادلات دیفرانسیل *

  34

  ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

  3

  ترمودینامیک مهندسی شیمی 1

  35

  شیمی فیزیک مهندسی شیمی

  3

  ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 *

  36

  مکانیک سیالات 1

  3

  موازنه انرژی ومواد - ریاضیات مهندسی *

  37

  مکانیک سیالات 2

  2

  مکانیک سیالات 1

  38

  آزمایشگاه مکانیک سیالات

  1

  مکانیک سیالات 1

  39

  انتقال حرارت 1

  3

  مکانیک سیالات 1

  40

  انتقال حرارت 2

  3

  انتقال حرارت1

  41

  آزمایشگاه انتقال حرارت

  1

  انتقال حرارت 1

  42

  انتقال جرم

  3

  انتقال حرارت1

  43

  عملیات واحد1

  3

  انتقال جرم *

  44

  عملیات واحد2

  3

  عملیات واحد1

  45

  آزمایشگاه عملیات واحد

  1

  عملیات واحد 1

  46

  کنترل فرآیندهای 1

  3

  عملیات واحد 1

  47

  کنترل فرآیندهای 2

  2

  کنترل فرآیندهای 1

  48

  آزمایشگاه کنترل فرآیندها

  1

  کنترل فرآیندهای 1

  49

  آزمایشگاه شیمی فیزیک

  1

  شیمی فیزیک مهندسی شیمی

  50

  سینتیک و طرح راکتور

  4

  انتقال جرم

  51

  کاربرد ریاضیات درمهندسی شیمی

  2

  انتقال جرم

  52

  کارگاه نرم افزارمهندسی شیمی

  1

  برنامه نویسی کامپیوتر؛محاسبا ت عددی ؛عملیات واحد1

  53

  طرح و اقتصادکارخانه

  3

  کارگاه نرم افزارمهندسی؛ سینتیک وطرح راکتو ر * ؛ عملیات واحد2 *

  54

  پروژه

  3

  کنترل فرآیندهای 1

  55

  کارآموزی(یک دوره دوماهه )

  2

  عملیات واحد1 * ؛ سینتیک وطرح راکتور *

  پس ازگذراندن 90واحد

  جدول (4)- دروس تخصصی دوره کارشناسی مهندسی شیمی

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  جمع

  نظری

  عملی

  پیش­نیاز یا زمان ارائه درس

  56

  فرآیندهای پالایش نفت

  2

  32

  32

  -

  عملیات واحد 1

  57

  فرآیندهای گاز

  2

  32

  32

  -

  عملیات واحد 1

  58

  فرآیندهای پتروشیمی

  2

  32

  32

  -

  عملیات واحد 1

  59

  فرآیندهای مواد معدنی

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن انتقال جرم

  60

  فرآیندهای پلیمری

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن انتقال جرم

  61

  زیست فناوری

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن انتقال جرم

  62

  فرآیندهای نو در مهندسی شیمی

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن انتقال جرم

  جدول (5)- دروس انتخابی دوره کارشناسی مهندسی شیمی

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  جمع

  نظری

  عملی

  ملاحظات

  63

تعیین مشخصات و انتخاب دستگاهها

  2

  32

  32

  -

  هم­نیاز : انتقال جرم

  64

روش های اندازه گیری کمیت‌های مهندسی

  2

  32

  32

  -

  هم­نیاز: انتقال جرم

  65

خواص مواد و خوردگی

  2

  32

  32

  -

  پیشنیاز: شیمی فیزیک

  66

ایمنی در صنایع شیمیایی

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن 60 واحد

  67

مدیریت صنعتی

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن 60 واحد

  68

فناوری پودر

  2

  32

  32

  -

  هم­نیاز : انتقال جرم

  69

مهندسی محیط زیست

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن 60 واحد

  70

سیستم های انرژی

  2

  32

  32

  -

  هم­نیاز : انتقال جرم

  71

مبانی کارآفرینی

  2

  32

  32

  -

  -

  نیمسال اول

  نیمسال دوم

  نیمسال سوم

  نیمسال چهارم

  نیمسال پنجم

  نیمسال ششم

  نیمسال هفتم

  نیمسال هشتم

  فیزیک 1 (3)

  معادلات دیفرانسیل (3)

  پ: ریاضی 1

  ه: ریاضی 2

  مکانیک سیالات 1 (3)

  پ: موازنه

  ه: ریاضی مهندسی

  شیمی آلی م شیمی (3)

  پ: شیمی عمومی

  انتقال جرم (3)

  پ: انتقال حرارت 1

  سینتیک و طرح رآکتور (4)

  پ: انتقال جرم

  کنترل فرآیندها 1 (3)

  پ: عملیات واحد 1

  کنترل فرآیندها 2 (2)

  پ: کنترل فرآیندها 1

  شیمی عمومی (3)

  استاتیک و مقاومت مصالح (3)

  پ: فیزیک 1

  ریاضی مهندسی (3)

  پ: معادلات دیفرانسیل و ریاضی 2

  شیمی فیزیک م شیمی (3)

  ه: ترمودینامیک 2

  مکانیک سیالات 2 (2)

  پ: مکانیک سیالات 1

  عملیات واحد 1 (3)

  ه: انتقال جرم

  عملیات واحد 2 (3)

  پ: عملیات واحد 1

  آزمایشگاه کنترل فرآیندها (1)

  پ: کنترل فرآیندها 1

  ریاضی 1 (3)

  ریاضی 2 (3)

  پ: ریاضی 1

  ترمودینامیک م شیمی 1 (3)

  ه: معادلات دیفرانسیل

  ترمودینامیک م شیمی 2 (3)

  پ: ترمودینامیک 1

  شیمی تجزیه (3)

  پ: شیمی عمومی م شیمی

  کاربرد ریاضیات در م شیمی (2)

  پ: انتقال جرم

  آزمایشگاه عملیات (1)

  پ: عملیات واحد 1

  پروژه (3)

  پ: کنترل فرآیند 1

  شرط اصلی: تصویب پروژه

  آشنایی با مهندسی شیمی (2)

  موازنه انرژی و مواد (4)

  فیزیک 2 (3)

  پ: فیزیک 1

  انتقال حرارت 1 (3)

  پ: مکانیک سیالات 1

  انتقال حرارت 2 (3)

  پ: انتقال حرارت 1

  آزمایشگاه حرارت (1)

  پ: انتقال حرارت 1

  طرح و اقتصاد کارخانه (3)

  پ: کارگاه نرم افزار مهندسی

  ه: سینتیک و عملیات واحد 2

  انقلاب اسلامی (2)

  فارسی (3)

  آز شیمی عمومی م شیمی (1)

  پ: شیمی عمومی م شیمی

  محاسبات عددی (2)

  پ: معادلات دیفرانسیل

  آزمایشگاه فیزیک 2 (1)

  ه: فیزیک 2

  آزمایشگاه شیمی فیزیک (1)

  پ: شیمی فیزیک م شیمی

  آزمایشگاه شیمی تجزیه (1)

  ه: شیمی تجزیه

  کارگاه نرم افزار م شیمی (1)

  پ: برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی و عملیات 1

  مهارت­های زندگی (2)

  تربیت بدنی 1 (1)

  آزمایشگاه فیزیک 1 (1)

  ه: فیزیک 1

  زبان (3)

  تفسیر موضوعی قرآن (2)

  تاریخ تحلیلی صدر اسلام (2)

  اخلاق اسلامی ، مبانی و مفاهیم (2)

  اندیشه­ی اسلامی 1 (2)

  اندیشه­ی اسلامی 2 (2)

  پ: اندیشه­ی اسلامی 1

  نقشه کشی صنعتی (2)

  برنامه نویسی کامپیوتر (3)

  کارگاه نرم افزار مهندسی (1)

  پ: برنامه نویسی کامپیوتر

  ه: محاسبات عددی

  آزمایشگاه سیالات (1)

  پ: مکانیک سیالات 1

  آز شیمی آلی م شیمی (1)

  پ: شیمی آلی م شیمی

  درس انتخابی (2)

  ه: انتقال جرم

  درس تخصصی (2)

  پس از گذراندن انتقال جرم

  درس تخصصی (2)

  پ: عملیات واحد 1

  کارگاه عمومی (1)

  تربیت بدنی 2 (1)

  پ: تربیت بدنی 1

  درس انتخابی (2)

  پس از گذراندن 60 واحد

  درس انتخابی (2)

  ه: انتقال جرم

  درس تخصصی (2)

  پس از گذراندن انتقال جرم

  درس تخصصی (2)

  پ: عملیات واحد 1

  درس تخصصی (2)

  پس از گذراندن انتقال جرم

  درس تخصصی (2)

  پ: عملیات واحد 1

  جمع واحد : 18

  جمع واحد : 18

  جمع واحد : 18

  جمع واحد : 17

  جمع واحد : 17

  جمع واحد : 17

  جمع واحد : 19

  جمع واحد : 18

  پ: پیش­نیاز ه: هم­نیاز اعداد داخل پرانتز: تعداد واحدهای درس کارآموزی : یک دوره دو ماهه به ارزش 2 واحد (بدون احتساب در سقف واحدها)، پس از گذراندن 90 واحد و هم­نیاز عملیات واحد 1 و سینتیک و طرح راکتور


دفعات مشاهده: 186408 بار   |   دفعات چاپ: 3140 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 104 بار   |   0 نظر