ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه بندی تایمز

 | تاریخ ارسال: 1401/7/25 | 
ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه بندی تایمز


در رتبه بندی جهانی تایمز برای سال ۲۰۲۳ رتبه دانشگاه در میان ۱۷۹۹ دانشگاه دارای رتبه از ۸۰۰-۶۰۱ به رتبه ۶۰۰-۵۰۱ ارتقا یافت. در رتبه‌بندی امسال ۱۷۹۹ دانشگاه (از میان ۲۳۲۵ دانشگاه بررسی شده) داری رتبه هستند و از ایران ۶۷ دانشگاه در این فهرست حضور دارند. رتبه دانشگاه علم و صنعت ایران با یک پله ارتقا در میان دانشگاههای صنعتی  بزرگ کشور که در سال جاری دارای رتبه هستند نسبت به سال گذشته در جایگاه دوم قرار گرفت.

شایان ذکر است در کنار QS رتبه‌بندی تایمز یکی از دو نظام رتبه بندی معتبر دانشگاهی در سطح جهان است که هرساله براساس پنج معیار آموزش (شامل درآمد دانشگاه، نظرسنجی، تعداد و نسبت اعضای هیات علمی به دانشجویان، نسبت دانش آموختگان دکتری در سال مورد نظر)، پژوهش (شامل تولیدات علمی در بازه‌ی ۵ سال گذشته و درآمدهای پژوهشی و شهرت پژوهشی)، استنادات (ارجاعات به تولیدات علمی دانشگاه در ۵ سال گذشته)، درآمد صنعتی و وجهه بین‌المللی (تعداد استاد و دانشجوی بین‌المللی و مقالات مشترک بین‌المللی) انجام می‌شود.