درخواست مجوز هیأت نظارت بر سفرهای خارجی

  نحوه اخذ مجوز سفر از هیأت ناظر بر سفرهای خارجی: 

  با توجه به "آئین‌نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرائی"، کلیه سفرهائی که در قالب ذیل انجام می‌گردد، نیاز به اخذ سفر از هیأت ناظر بر سفرهای خارجی دارد.

  •   انجام مذاکره و بازدید از تجهیزات، فناوریها و اقدامات و فعالیت سازمانهای طرف مذاکره جهت خرید تجهیزات یا انتقال فناوری و عقد قرارداد و یا توسعه همکاری فنی، علمی، آموزشی و تکنولوژیکی
  •   انجام پروژه‌های مشترک تحقیقاتی دو جانبه و یا چند جانبه
  •   پی‌گیری و نظارت بر امور اجرائی مربوط به قراردادها و تفاهم‌نامه‌های همکاری
  •   شرکت در دوره‌ها و کارگاههای آموزشی
  •   شرکت در کنفرانسهای بین‌المللی بصورت بدون مقاله (با مقاله در صورتی که این سفر در قالب درخواست حکم مأموریت توسط معاونت پژوهشی نباشد)
  •   برپائی و شرکت در نمایشگاههای تخصصی و بین‌المللی و یا بازدید از نمایشگاههای مربوطه
  •   هر سفری که به دعوت مؤسسات خارج و بدون بار مالی برای دانشگاه انجام می‌شود .

  درخواست اخذ مجوز سفر به همراه شرح کامل مأموریت می‌بایست حداقل 5 هفته قبل از انجام سفر توسط رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ و یا معاونت به معاونت بین الملل  دانشگاه و یا به ریاست دانشگاه ارسال شود تا پس از بررسی جهت اخذ مجوز،‌ درخواست به دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی وزارت ارسال گردد. جهت درخواست مجوز، فرم مخصوصی به منظور گزارش توجیهی ضرورت سفر موجود می‌باشد که می‌بایست توسط متقاضی تکمیل گردد.