[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: کتابهای منتخب اساتيد دانشگاه علم و صنعت ایران ::
# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 1   م‍ب‍ان‍ي‌ دي‍ن‍ام‍ي‍ك‌ خ‍اك‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وي‍ژه‌ ب‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ زل‍زل‍ه‌   م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ب‍ازي‍ار، زي‍ن‍ب‌ ق‍ن‍اد   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران‌   1382   research 
 2   م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ف‍اض‍لاب‌/ ش‍رك‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ م‍ت‍ك‍اف‌ و ادي‌    [ت‍ج‍دي‍د ن‍ظر ت‍وس‍ط ج‍ورج‌ چ‍وب‍ان‍وگ‍ل‍وس‌، ف‍ران‍ك‍ل‍ي‍ن‌ ال‌. ب‍ورت‍ن‌]    م‍رك‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌    1374   research 
 3   م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ س‍ي‍ال‌س‍ازي‌ =‎Fluidization engineering   [داي‍زو ك‍وي‍ن‍ي‌، اوك‍ت‍او ل‍ون‍س‍پ‍ي‍ل‌]   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران‌   1379   research 
 4   راه‍ن‍م‍اي‌ طرح‌ خ‍ي‍اب‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ري‌   ح‍م‍ي‍د ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌، پ‍ي‍م‍ان‌ ح‍ام‍د   ن‍ش‍ر ارك‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌   1379   research 
 5   ن‍گ‍رش‍ي‌ ن‍وي‍ن‌ ب‍ر طراح‍ي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‍ه‍اي‌ راه‍گ‍اه‍ي‌   م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌ ب‍وت‍راب‍ي‌ و... [دي‍گ‍ران‌]   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران‌‏   1376   research 
 6   ف‍ره‍ن‍گ‌ زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ي‌ و زب‍ان‌آم‍وزي‌ ان‍گ‍ل‍ي‍س‍ي‌ - ف‍ارس‍ي‌   م‍ح‍م‍د ف‍لاح‍ي‌ م‍ق‍ي‍م‍ي‌   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران‌   1376   research 
 7   زبانشناسي مقابله اي و تجزيه و تحليل خطاها   محمد فلاحي مقيمي         research 
 8   ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ل‍وم‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌   م‍ح‍م‍د ف‍لاح‍ي‌ م‍ق‍ي‍م‍ي‌   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران‌   1375   research 
 9   س‍ي‍س‍ت‍م‌ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ت‍ول‍ي‍د (ب‍ا ن‍گ‍رشي ي‍ك‍پ‍ارچ‍ه‌)   ج‍ي‍م‍ي‌ ب‍راون‌، ج‍ان‌ ه‍ارن‌، ج‍ي‍م‍ز ش‍ي‍ون‍ان‌   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران‌‏   1379   research 
 10   س‍ي‍س‍ت‍م‌ه‍اي‌ م‍خ‍اب‍رات‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‍ي   ج‍رج‌ ك‍ن‍دي‌    ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ي‌ ح‍س‍ي‍ن‍ي‍ان   1380   research 
صفحه 1 از 3
اولین
قبلی
1
 
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .