[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: کتابهای منتخب اساتيد دانشگاه علم و صنعت ایران ::
# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 14   ش‍ي‍ش‍ه‌: س‍اخ‍ت‍ار، خ‍واص‌ و ك‍ارب‍رد    واه‍اك‌ م‍ارق‍وس‍ي‍ان‌   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران‌    1381   research 
 15   ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ از وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ري‍زي‌ ش‍ه‍ري‌ در اي‍ران‌   ن‍اص‍ر م‍ش‍ه‍دي‍زاده‌ ده‍اق‍ان‍ي‌   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران‌‏   1374   research 
 16    ك‍ن‍ت‍رل‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ آم‍اري‌    داگ‍لاس‌ س‍ي‌. م‍ون‍ت‍گ‍وم‍ري‌   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران   1376   research 
 17   ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ و طراح‍ي‌ آن‍ت‍ن‌   وارن‌ ال‌. اس‍ت‍ت‍زم‍ن‌، گ‍ري‌ آ. ت‍ي‍ل‌   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران‌   1374   research 
 18   ب‍رن‍ام‍ه‌ري‍زي‌ خ‍طي‌   م‍ي‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ي‌ آري‍ان‍ژاد، ج‍ع‍ف‍ر س‍ج‍ادي‌   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران‌   1385   research 
 19   م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌   س‌. پ‌. ت‍ي‍م‍وش‍ن‍ك‍و و ج‍ي‍م‍ز م‌. گ‍ي‍ر   م‍رك‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌   1365   research 
 20   م‍ب‍ان‍ي‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ م‍وت‍وره‍اي‌ اح‍ت‍راق‌ داخ‍ل‍ي‌   [وي‍لارد پ‍اك‌ راب‍ك‌]   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌    1384   research 
 21   ك‍ام‍پ‍اي‍ل‍ره‍ا: ن‍ح‍وه‌ ك‍ارك‍ردن‌ و س‍اخ‍ت‍ن‌   م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ري‍ف‍ي‌   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران‌   1374   research 
 22   م‍ق‍دم‍ه‌اي‌ ب‍ر م‍ب‍ان‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ري‍زي‌ ش‍ه‍ري‌   اس‍م‍اع‍ي‍ل‌ ش‍ي‍ع‍ه‌   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران‌   1375   research 
 23   م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ارت‍ب‍اطات‌ دور   راج‍ر ل‌. ف‍ري‍م‍ن‌   م‍رك‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌   1365   research 
صفحه 2 از 3  
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .