album album 1/1 album
album
10
Slower
Faster
سخنرانی علمی تحت عنوان چگونه نوآوری باز برنامه‌ریزی زنجیره تأمین را متحول می‌کند؟ روز دوشنبه 15 مهر ماه 1398 album
[دانشکده مهندسی صنایع ] [فهرست آلبوم‌ها ]