دانشکده فناوری های نوین- کارمندان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/5 | 
حوزه ریاست
نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس الکترونیکی
مژده میگون پوری مسئول دفتر دانشکده ۷۳۲۲۵۸۰۰ meygoonpoormoiust.ac.ir
مجید اعظمی  کارشناس امورمالی 
پژوهش
وب سایت 
۷۳۲۲۵۸۱۴ aazamimiust.ac.ir
حجت الله نعمتی مدیراموراجرایی و
مسئول سایت
۷۳۲۲۵۸۲۶ hojat_nematiiust.ac.ir
حمید کالاجوی رنجبر کارشناس امور اجرایی ۷۳۲۲۷۸۱۲
ساحتمان شماره ۲ دانشکده فناوری های نوین
حوزه آموزش
نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس الکترونیکی
آرزو فرزادمنش مدیر اداره آموزش ۷۳۲۲۵۸۰۲
ساحتمان شماره ۲ دانشکده فناوری های نوین
a_farzadmaneshiust.ac.ir
سمیه ساکی کارشناس آموزش ۷۳۲۲۵۸۰۵
ساحتمان شماره ۲ دانشکده فناوری های نوین
s_sakiiust.ac.ir
حوزه پژوهش
نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس الکترونیکی
مجید اعظمی امورپژوهش
 وب سایت دانشکده
۷۳۲۲۵۸۱۴ aazamimiust.ac.ir
حوزه خدمات
نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس الکترونیکی
حمید ساعد خدمات ۷۳۲۲۵۸۳۹
روح الله لطیفی خدمات ۷۳۲۲۷۸۱۲
ساحتمان شماره ۲ دانشکده فناوری های نوین
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://www.iust.ac.ir/find-94.12991.45677.fa.html
برگشت به اصل مطلب