دانشکده فناوری های نوین- رئیس دانشکده
رئیس دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها


دکتر سید حسن صدیقی
استاد دانشکده فناوری های نوین

رتبه علمی : دانشیار
ایمیل: sedighyiust.ac.ir

تلفن تماس : ۷۳۲۲۵۸۰۰

دورنگار :  ۷۷۲۴۰۳۸۰ 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://www.iust.ac.ir/find-94.12983.28788.fa.html
برگشت به اصل مطلب