دفتر استعدادهای درخشان- آیین نامه ها
فهرست آیین نامه های استعداد درخشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/12 | 
• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (جدید)
آیین نامه ستاد استعدادهای درخشان دانشگاه علم وصنعت ایران
آیین‌نامه کارشناسی ارشد برای ورودی‌های ۹۴ به بعد  (جدید) 

 • آیین نامه حمایت از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران
 • آیین نامه حمایت از مقالات دانشجویان
• دستورالعمل نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات علمی در دانشگاه علم و صنعت ایران
• آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان ( جدید) 
دستور العمل چگونگی تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی
• آیین نامه بنیاد ملی نخبگان
• آیین نامه های مربوط به استعدادهای درخشان وزارت علوم ، تحقیقات وفن آوری 
• آیین نامه انتخاب و تشویق دانشجویان ممتاز
• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری 
• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری (جدید )

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.12722.27699.fa.html
برگشت به اصل مطلب