دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر محمد حق پناهی از دانشیاری به استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/14 | 
احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
تعداد بیش از ۷۶ مقاله درمجلات معتبر داخلی و خارجی
تعداد بیش از ۵۰ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی
تعداد قابل ملاحظه ای گزارشهای علمی طرحهای تحقیقاتی
تألیف ۳ جلد کتاب
قبول مسئولیتهای متعدد در دانشگاه و وزارت
شاخص استادی: تألیف کتاب تخصصی + hinden=۱۳
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.59123.fa
برگشت به اصل مطلب