دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی- نمودار سازمانی
نمودار سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نمودار سازمانی دبیرخانه جذب

 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=67.9453.14012.fa
برگشت به اصل مطلب